Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Škola Instituce poskytující ucelený druh vzdělání žákům a studentům příslušné věkové kategorie a odborného zaměření podle určitých vzdělávacích programů. Jednotlivé druhy škol jsou dány školským zákonem a...
Školení Obecný pojem pro vzdělávací aktivity dalšího vzdělávání (dalšího profesního, občanského i zájmového). Školení mohou mít různou formu. Rozeznáváme cyklické školení (průběh v cyklech, které mají...
Školství Součást státní infrastruktury, která má poslání v poskytování vzdělání jako sociální služby. Institucionálně je charakterizováno školskou soustavou (soustavou škol a školských zařízení a podpůrných...