Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Benchmarking Metoda používaná při analýzách, při které se hledají a studují nejlepší výsledky jednotlivých oblastí (úrovně podniku, úrovně výrobku, úrovně vzdělávání apod.) dosahované v příslušné analýze u...
Bezděčné učení Učení nezáměrné, též funkcionální, náhodné. Opak intencionálního učení. Pojmy intencionální a funkcionální se používají i ve smyslu "působení" (viz sociální učení).
Bibliografie 1.) Věda o způsobech a metodách třídění a soupisů literárních děl. 2.) Soupis a popis literárních děl. Přehledy a poznámky o literárních dílech. 3.) Použitá literatura: soupis pramenů (knih, studií a...
Bílá kniha Dokumenty EU, obsahující oficiální soubor návrhů ve specifických oblastech politiky EU a používaný jako prostředek k rozvoji těchto oblastí. Pro oblast rozvoje lidských zdrojů je významný dokument...
Bilanční diagnostika viz diagnostika v dalším profesním vzdělávání
Biografizace vzdělávací dráhy Individualizace principu celoživotního vzdělávání. Přizpůsobování vzdělávací nabídky individuálním potřebám člověka v průběhu jeho celého aktivního života především řešením průchodnosti mezi...
Bloomova taxonomie (taxonomie vzdělávacích cílů; angl.: Taxonomy of Educational Objectives - TEO) Rozčlenění učebních cílů nejen oborově (horizontálně), ale i vertikálně do šesti kategorií, kdy vyšší kategorie zahrnuje...
Bourdieuova teorie kulturního kapitálu Teorie Pierra Bourdieua, francouzského sociologa, uveřejněná v díle "La reproduction" (1970). Kulturní kapitál = kulturní signály vysokého statusu, užívané v kulturním a sociálním výběru. Výchova...
Brainstorming (angl.: brain - mozek, storm - bouře) Metoda pro hledání řešení skupinovou diskusí. Pro praktické využití ji upravil A. F. Osborn ve 30. letech 20. století. Vyšel z premisy, že pravděpodobnost...
Brainwashing (angl.: brain - mozek, wash - mýti, prát; vymývání mozku) Násilné ovlivňování postojů, vůle, způsobu myšlení systematickou demagogií a naprostým narušením kritického myšlení. Totalitní režimy, sekty...
Brainwriting Písemná obdoba brainstormingu. Nápady se píší do předem připravených formulářů, které pro vzájemnou inspiraci kolují.