Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
CEDEFOP Centre Européen pour le Développment de la Formation Professionelle - Evropské centrum pro rozvoj odborné přípravy. Jeho 4 tematické priority pro začátek III. milénia jsou: podporování kompetencí a...
Celoživotní učení (vzdělávání) (angl.: lifelong learning, fr.: éducation permanente, něm.: lebenslanges Lernen; dále v textu CU) U nás také rekurentní vzdělávání, kontinuální vzdělávání, permanentní vzdělávání. Od roku 1996 je...
Centra bilanční diagnostiky viz diagnostika v dalším profesním vzdělávání
CEPAC Centre de Parrainage et d´ Accompagnement continu des Créateurs d´ Entreprise - Středisko pro přípravu a dlouhodobé sledování zakladatelů podniků. CEPAC Soissons France a české sdružení CEPAC...
CERI The Centre for Educational Research and Innovation - Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání. Bylo vytvořeno v červnu 1968 jako součást OECD. Mezi jeho hlavní úkoly patří: podpora rozvoje...
Certifikace 1.) Vydávání osvědčení o kvalitě (výrobků, činností, schopností, činností, způsobilosti atp.) a jejich funkčnosti (zastávání určitých funkcí) na základě nezávislého prověřování. Audit systému kvality...
Certifikát 1.) Oficiální dokument, zveřejňující výsledek certifikace. 2.) Oficiální dokument, který potvrzuje, že účastník absolvoval ucelený vzdělávací cyklus (nebo jeho samostatnou část). Tímto dokumentem je...
CESNET Czech Educational and Scientific NETwork - Česká vzdělávací a vědecká počítačová síť. Na systém Internetu je v ČR napojena síť CESNET, na kterou jsou připojeny vysoké školy, ústavy Akademie věd...
Cíle viz vzdělávací cíle
Cíle vzdělávacího programu viz učební cíle
Cílené vzdělávání 1.) Vzdělávání respektující vzdělávací potřeby trhu práce (viz též cílená rekvalifikace). V některých evropských zemích existují poradci na vypracovávání vzdělávacích programů podle potřeb trhu práce...
Cílové skupiny (angl.: target groups) Též rizikové skupiny, problémové skupiny, handicapované skupiny, zvláštní sociální skupiny apod. 1.) Skupiny lidí, které si svým speciálním postavením ve společnosti zasluhují...
Cílové skupiny v podnikovém vzdělávání Cílovou skupinou ve vzdělávání rozumíme takovou skupinu pracovníků, pro které je vzdělávací projekt určen. Pracovníky podniku je možno rozdělit do různých cílových skupin z hlediska jejich společných...
CNED Centre National ď Enseignement á Distance - Národní centrum distančního vzdělávání. Největší francouzská instituce zabývající se distančním vzděláváním. Byla založena již v roce 1939 jako...
Coaching viz koučování
CONFITEA viz mezinárodní konference o vzdělávání dospělých
Copyright Ochrana duševního vlastnictví, která se opírá o autorský zákon a mezinárodní dohody. Uvádí se jako C v kolečku - (C) - za kterým následuje nositel (ne vlastník) práv a rok, od kterého na něho práva...
Core skills viz klíčové kvalifikace
COST The European Cooperation in Scientific and Technical Research - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu. Program mnohostranné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Program byl založen...
Councelling viz konzultace
Cvičebnice Speciální typ učebnice, která je koncipovaná s cílem procvičování (viz cvičení) určitých vědomostí, dovedností, event. i návyků. Obsahem je především opakování naučeného a uložení do dlouhodobé...
Cvičení (angl.: activity, training) Soubor záměrně a uvědoměle opakovaných úkonů nebo operací, činností a výkonů směřující ke zdokonalení některých stránek lidské osobnosti. Nebo také procvičování a...
Cyklické vzdělávání Způsob vzdělávání organizovaný s určitou periodicitou, realizovaný ve skupinách (cyklech) přednášek, seminářů, kurzů apod. Lze znázornit spirálou, vracející se k již získaným poznatkům v kruzích (...
Cyklus 1.) Obecně: označení průběhu jevů nebo činností vnitřně souvisejících, které se opakují s relativně stabilní frekvencí a periodičností. 2.) Ve vzdělávání dospělých: forma, která je realizovaná jako...