Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Dálkové studium Vzdělávací forma, ve které se studující připravuje převážně mimo školu na základě studijního plánu, který kombinuje samostudium s konzultacemi (většinou povinnými). Vyhláška o středních školách přímo...
Další profesní vzdělávání Významná součást dalšího vzdělávání. Rovněž je součástí profesního vzdělávání. Označuje všechny formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po skončení odborného...
Další vzdělávání (angl.: continuing education) Vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně. Člení se na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a...
DAT (mezinárodní databáze dalšího vzdělávání) Databáze, která byla vyvinuta v roce 2000 ve spolupráci MPSV ČR, DHV ČR, Transmédia (SRN) Die Berater (A) a IDEC (GR) a byla spuštěna v polovině května 2001...
Databanka (banka dat) Soubor (množina) dat zpracovaných k určitému tématu s takovým uspořádáním, aby byla využitelná uživatelem.
Databáze 1.) Softwarové prostředky (soubory programů) určené pro vytváření, zpracovávání a užívání určitým způsobem utříděných (organizovaných) dat. 2.) Utříděný soubor informací zpracovaný pro zcela...
Dataprojektor viz zpětný projektor
Deduktivní učební metodika Metoda poznávání, která vede od teorií k praxi. Od obecných poznatků k praktickým. Didaktický přístup, který vychází z logiky, že soustava teoretických poznatků vede k širšímu pochopení profesních (...
Defektologie Vědní disciplína, která se zabývá poruchou celistvosti člověka; ve zúženém pojetí i narušením postojů člověka k výchově, vzdělávání a k práci. K defektivitě vede jen takový defekt, který nabyl...
Dějiny andragogiky Dějiny andragogiky jsou vědou o vývoji myšlení v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých a péče o dospělé. Dějiny andragogiky nejsou zatím u nás ani ve světě natolik prozkoumány, aby se v dohledné...
Dějiny distančního vzdělávání Rozvoj individualizované výuky, v níž účastníci jsou méně závislí nebo zcela nezávislí na učitelích, sahá až do poloviny 19. století. V roce 1840 vznikla první korespondenční škola v Evropě ve Velké...
Dějiny distančního vzdělávání v ČR Distanční vzdělávání v České republice nemá tradici. Proto také jeho zavedení do struktury vzdělávání bylo poměrně složité a pomalé. Kromě několika pokusů v institucích pro vzdělávání dospělých (1....
Dějiny vzdělávání dospělých v ČR (do 19. stol. viz dějiny vzdělávání dospělých) 19. století znamenalo rozmach VD i v českých zemích (resp. Rakousko-Uherska). Rozvoj vzdělávání byl spojen s mohutným obrozeneckým proudem - snahou o...
Delegování (angl.: delegation) 1.) Činnost, při které vedoucí pracovníci pověřují pracovními úkoly své podřízené. Může být použito i jako metoda výběru. 2.) Metoda vzdělávání na pracovišti, kdy formou dočasného...
Delfská metoda (expertní metoda) (angl.: delphi technique) Název odvozen ze starořecké věštírny v Delfách. Metoda skupinového hledání řešení (viz též brainstorming, synektika, panelová diskuse) zjišťováním názorů skupiny expertů....
Demagogie Zneužívání zdánlivě logických a racionálních informací a jejich používání v jiných kontextech a souvislostech k zmanipulování jedinců, skupin či národa. Používá se nesplnitelných slibů,...
Demokratizace vzdělávání 1.) Tendence k uznání práva svobodného a rovného přístupu ke vzdělávání. Často bývá garantována právně a stejně často porušována. Proto "tendence" - jako stálé hledání mechanismů k uplatnění rovnosti...
Demonstrace Ve smyslu vzdělávacím: souhrn kvalifikovaných činností při doplňování výkladu o názorný příklad nebo použití demonstrační pomůcky. Demonstrace povzbuzuje učební aktivitu, i když u dospělého víceméně...
Demonstrační pomůcka Pomůcka určená k předvádění (demonstraci) určitého procesu nebo jevu. Kromě funkce demonstrační plní i další vzdělávací funkce a principy, jako např. princip názornosti, stimulace pozornosti,...
Diafilm Pás černobílých nebo barevných diapozitivů (pozitivní obraz na průhledné podložce) na filmovém pásu (obvykle 35 mm). Prostředek didaktické techniky, sloužící stejně jako diapozitivy k realizaci...
Diagnosticko-tréningový program viz hodnoticí centra
Diagnostika pedagogická Činnost směřující ke zjištění a vyhodnocení psychických a motorických charakteristik, popřípadě volních a charakterových vlastností, vloh, nadání a dalších rysů osobnosti ve vzdělávacím procesu i na...
Diagnostika v dalším profesním vzdělávání Soubor činností, kterými se zkoumají a podle verifikovaných kritérií zařazují psychické a motorické charakteristiky zkoumaných osob do škál (viz škálování) s cílem odhalit dispoziční možnosti...
Diagnóza Závěr diagnostického procesu (viz diagnostika v dalším profesním vzdělávání).
Dialog (rozhovor) Základní metoda výuky dospělých - typ komunikačního aktu, ve kterém se účastníci střídají v rolích komunikátora a komunikanta (posluchače). Dialog je základem interakce lektor (učitel) -...
Didaktická pravidla Požadavky odvozené z jednotlivých didaktických zásad; mají konkrétnější charakter, instruktivní a operativní ráz. Didaktická pravidla obecnějšího rázu jsou součástí obecné didaktiky; didaktická...
Didaktická technologie Nauka o používání didaktických (technických) prostředků ve výuce s cílem tuto optimalizovat (zobecnit, zintenzivnit a zefektivnit).
Didaktické (androdidaktické) zásady Nejobecnější požadavky na organizování, průběh a účinnost vzdělávacího procesu. V pedagogické praxi musí být uplatňovány jako jednotný systém. K základním patří: zásada vědeckosti (respektující...
Didaktické funkce Vypovídají o tom, s jakým aktuálním záměrem jsou do pedagogického procesu včleňovány metody a didaktické prostředky. Můžeme je členit na motivační, kognitivní, procvičovací, formativní a kontrolní.
Didaktické prostředky - didaktická technika Technické přístroje a zařízení užívané pro výukové účely. Zprostředkovávají auditivní, vizuální a audiovizuální informace a umožňují objektivizaci řízení učení a vyučování prostřednictvím...
Didaktický test Nástroj zjišťování výsledků vzdělávací činnosti (výuky, kurzu, akce). Didaktické testy lze členit podle různých hledisek. Např. Pedagogický slovník (Průcha a kol.) uvádí klasifikaci podle...
Didaktika Teorie vzdělávání a vyučování. Součást pedagogiky. Objasňuje podstatu výchovně-vzdělávací činnosti, zabývá se problematikou cílů, obsahů, metod, forem, didaktických prostředků, učebních pomůcek a...
Diferenciace Rozrůznění. 1.) V psychologii: schopnost vnímání velmi podobných podnětů. Zkoumání psychických rozdílů mezi skupinami lidí dle zadaného členění. 2. Ve VD: nástroj individualizace učení. Členění...
Diferenční zkoušky (přestupové zkoušky) Zkoušky, kterým se podrobují uchazeči při přestupu na jiný druh studia, na jinou studijní formu, při změně studijního zaměření apod. Jejich rozsah a obsah je většinou v kompetenci vzdělávací...
Diplom 1.) Dokument o ukončení vysokoškolského vzdělání (viz též certifikát) nebo získání vědecké hodnosti. 2.) Oprávnění k výkonu určité profese nebo specializované pracovní činnosti. 3.) Ocenění...
Diskuse Komunikační akt - dialogická metoda, při které dochází k výměně informací (názorů) mezi účastníky. Ve vzdělávacím procesu: akt mezi posluchači a lektorem (učitelem) i mezi posluchači samotnými. Pro...
Distanční komunikační studium (angl.: Communication Distance Study - CDS) Studium řízené pomocí počítače. Materiálovým předpokladem je osobní počítač vybavený zvukovou kartou (angl.: voice card) s připojenými telefonními...
Distanční práce (angl.: distance work) Práce na plný úvazek doma, kdy je pracovník hodnocen za odevzdané výsledky své práce. S rozmachem počítačových sítí a dalších komunikačních prostředků lze takto provádět i...
Distanční vzdělávání (DiV) Multimediální forma řízeného studia, která poskytuje nové vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací služby pro zpravidla samostatně studující dospělé účastníky, kde hlavní odpovědnost za průběh a...
Distanční vzdělávání v Evropě a světě Distanční vzdělávání si našlo své místo ve vzdělávacích systémech většiny zemí světa (viz dějiny distančního vzdělávání). I když je toto místo v různých zemích různě konstituováno, lze tyto systémy (...
Distribuované vzdělávání Pojem je používán pro formu distančního vzdělávání, které je prováděno pomocí vzdělávacího serveru s vytvořením virtuálních tříd ze studentů a tutorů. Vzdělávání je dávkováno (většinou modulárně) na...
Diverzifikace vzdělávání dospělých Lze přeložit jako rozmanitost, pluralitu. S realizací idejí celoživotního vzdělávání se vzdělávání dospělých dostává do centra pozornosti ve všech vyspělých zemích. Stává se nedílnou součástí všech...
Docilita viz vzdělavatelnost dospělých
Doplňkové vzdělávání Vzdělávání sloužící k doplnění konkrétních znalostí a dovedností potřebných pro výkon určité činnosti (povolání). Používal se také, dnes méně frekventovaný, pojem adicionální vzdělávání.
Dospělý, dospělost (angl.: adulthood) Základní andragogický pojem, který nelze jednoznačně definovat a který do jisté míry zamlžuje i pojem vzdělávání dospělých. Pojem lze charakterizovat z různých pozic a východisek...
Doškolovací kurz Kurz určený pro doškolování, doučování, doplňování vědomostí potřebných pro zastávanou činnost (viz též doplňkové vzdělávání).
Dovednosti (angl.: skills) 1.) Způsobilost člověka, osobnostní dispozice, které umožňují provádět určité ustálené činnosti (poznávací i výkonové) optimálním (efektivním a racionálním) způsobem. Jevově se...
Druhá negramotnost viz gramotnost
Druhá vzdělávací cesta Získání uceleného školního vzdělání v dospělém věku, většinou některou z forem určených pro školské vzdělávání dospělých (studium večerní, dálkové, distanční, externí apod.).
Dynamika skupin (týmů) W. R. Bion vyslovil hypotézu, že všechny skupiny lidí, kteří spolu musí pracovat, procházejí několika fázemi. Přitom ani pořadí těchto fází, ani doba, po kterou každá skupina ve fázi setrvává, nejsou...