Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
E-learning - elektronické vzdělávání Vzdělávání pomocí počítačů a počítačových sítí. Výhodou je dostupnost pro organizace i jednotlivce. Umožňuje v krátkém čase a při nízkých nákladech vyškolit velké množství zaměstnanců. Jedná se o...
EADTU European Association for Distance Teaching Universities - Evropská asociace pro vysoké školy, které se zabývají distančním vzděláváním.
EBAE European Bureau for Adult Education - Evropský výbor pro vzdělávání dospělých. Nevládní organizace založená po 2. světové válce v Holandsku s cílem znovu restaurovat mezinárodní vztahy a kontakty v...
ECDL European Computer Driver's Licence - Evropský počítačový řidičský průkaz. Projekt vznikl v západní Evropě a slouží k ověření počítačové gramotnosti (= minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby...
EDEN European Distance Education Network - Evropská síť distančního vzdělávání. Vznikla přeformováním a rozšířením působnosti tzv. Budapešťské platformy (viz dějiny distančního vzdělávání) na...
Edukace (angl.: education - neodlišuje se od vzdělávání) Veškerá předmětná oblast ("vše co se týká") pedagogické (andragogické) teorie i vzdělávací praxe. Pojem není v našich podmínkách příliš frekventovaný...
Efektivita učení Určuje se indexem efektivity učení, který je ukazatelem ceny učebních materiálů, ceny za čas lektora i za čas účastníka výuky. Tzv. Carrollův model říká, že úroveň učení je funkcí času skutečně...
Efektivnost (efektivita, účinnost) vzdělávání Obecně: poměr mezi přínosem vzdělávací akce a vynaloženými náklady (event. úsilím). Maximalizace výsledků při minimalizaci nákladů. Hledání optimálního vztahu mezi vstupy (stupeň náročnosti přípravy...
Ekonomika vzdělávání Hraniční vědní disciplína ekonomie a pedagogiky, která se zabývá ekonomickými problémy vzdělávání v rámci společnosti. Má ekonomické vztahy k řadě společensko-vědních disciplín, protože v centru...
ELLI European Lifelong Learning Iniciative - Evropská iniciativa pro celoživotní vzdělávání. Je členskou asociací EU. Sekretariát má v Bruselu. V prosinci 1994 uspořádala v Římě 1. světovou...
Enkulturace Vědomá nebo nevědomá integrace jedince do kultury, která jej obklopuje v sociálním útvaru, do nějž jedinec náleží. Je též jednou z dimenzí výchovy, vzdělávání a učení v jejich kulturoformní,...
EQ (angl.: Emotional Quotient) Emocionální kvocient - emocionální inteligence. Obdoba IQ. Zatímco IQ měří inteligenci a znalosti, EQ měří vlastnosti, jako je např.: vnímání a motivace sama sebe,...
ESREA European Society for Research on the Education of Adults - Evropská společnost pro výzkum vzdělávání dospělých. Vznikla z iniciativy evropských univerzit v roce 1992 s cílem podporovat výzkum v...
ETF European Training Foundation - Evropská nadace pro odborné vzdělávání. Agentura Evropské unie, která je dislokována ve všech členských státech. Založení této nadace je datováno rokem 1990,...
Etika podnikání ve VD Etika podnikání se stala požadavkem moderní doby vzhledem k tomu, že není možno právně postihnout všechny jevy charakterizující složité podnikatelské vztahy. Etika podnikání se stala oborem na...
EURES European Employment Service - Evropské služby zaměstnanosti - Poradenský systém v rámci EU, který slouží jako regulátor při problémech regulace pracovní sil, rozdílů mezi poptávkou a nabídkou na trhu...
EURYDICE The Information Network on Education - Evropská vzdělávací informační síť se sídlem v Bruselu, založená v roce 1976. Jejím základním cílem je zajišťování výměny srovnávacích informací o...
Evaluace (angl.: evaluation) Obecně: hodnocení kvality nebo úrovně jisté instituce nebo aktivity. Ve vzdělávání: hodnotící proces, na jehož základě je možno posuzovat celkovou efektivitu studia i úroveň a...
Evropská kompetence Možnost (ale i způsobilost a schopnost) uplatnit získanou kvalifikaci (znalosti a dovednosti) v rámci evropského trhu práce.
Evropská úmluva o lidských právech Podepsána 4.11.1950 členskými státy Rady Evropy. Smluvní strany se zavázaly ke kolektivní ochraně nejdůležitějších lidských práv, především práva na život, na svobodu, nedotknutelnost a bezpečnost...
Evropská unie Počátky evropské integrace je možné spatřovat již v 50. letech, kdy se začaly vytvářet první evropské organizace a kdy vznikl i předchůdce EU - Evropské Společenství. V rámci tohoto vývoje vznikaly i...
Evropské programy viz vzdělávací programy Evropské unie
Evropský sociální fond ESF - jeden ze strukturálních fondů EU. Jeho hlavním cílem je přispět k vyrovnání mezi bohatými a méně rozvinutými regiony Unie a je tak integrální součástí politiky Unie směrem k větší sociální...
Exkludované skupiny Handicapovaní občané (viz cílové skupiny), jejichž tělesný či duševní handicap (event. jejich kombinace, v některých případech i handicap společenský - např. bezdomovci) je vyřazuje z možnosti...
Exkurze Ve vzdělávání dospělých forma vzdělávání mimo podnik (vzdělávací instituci) organizovaná jako návštěva místa, kde se v přirozeném prostředí vyskytují věci, jevy a činnosti, které mají souvztažnost s...
Experiment Obecně: metoda vědeckého poznávání - proces, ve kterém se systematickým a kontrolovaným vytvářením a změnou podmínek zjišťují vztahy mezi závislou a dvěma či více nezávislými proměnnými (např. mezi...
Experimentální andragogika (pedagogika) Pokusná andragogika (pedagogika) založená na metodě vědeckého zkoumání záměrně navozených jevů, procesů a různých vzdělávacích experimentů.
Expertiza (posudek) Odborné posouzení vědecké práce, díla, projektu, řešení problému nebo i nové pracovní (výukové) metody.
Expertní metoda viz delfská metoda