Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Fáze studia 1.) Časový úsek vzdělávacího procesu (etapa, ročník, modul apod.). 2.) Časové členění vyučovacího procesu na dílčí části - např. přípravná fáze (motivační); prezentační fáze (seznámení s novým...
Financování Ve vzdělávání dospělých je financování většinou vícezdrojové. Jednotlivé zdroje můžeme třídit např. následovně: celostátní (financování přímo státním rozpočtem nebo jeho alokací); veřejnoprávní (...
Flexibilita Pružnost, schopnost přizpůsobovat své chování novým požadavkům a situačním podmínkách, schopnost změny (viz též adaptabilita, adaptace, adaptační proces, změna). Flexibilita není jen schopností...
Flexibilní učení (angl.: flexible learning) Kombinování technik prezenčního studia s technikami individuálního studia ve smyslu obsahové, časové i místní flexibility učebního procesu.
FlipChart viz tabule
Formální vzdělávání Vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíl, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Takovouto typickou vzdělávací institucí...
Formální vzdělávání (učení) dospělých (angl.: formal adult education) Vzdělávání ve školách, institucionalizované, které vede k získání stupně vzdělání a je ukončeno výučním listem, vysvědčením nebo diplomem. Opakem formálního vzdělávání...
Formativní vzdělávání (formalizované) Pojmy pro ucelené školní vzdělání, jehož forma je dána legislativně. (Viz též neformální vzdělávání a informální vzdělávání.)
Formy podnikového vzdělávání Podnikové vzdělávání zajišťují podniky různými formami: jako interní, vnitropodnikové vzdělávání organizované podnikem ve vlastním vzdělávacím zařízení; jako externí vzdělávání, externí objednávku,...
Formy vzdělávání (výuky) dospělých Jeden ze základních didaktických (androdidaktických) pojmů (viz androdidaktika). Souhrn organizačních opatření a uspořádání výuky (vzdělávání) při realizaci určitého vzdělávacího procesu. Formy se...
Frontální vzdělávání (vyučování) Vzdělávací forma, při které lektor pracuje s posluchači hromadně, bez ohledu na schopnosti a předběžné vzdělání jednotlivých posluchačů. Obvyklou metodou je přednáška. Tomu odpovídá i uspořádání...
Funkce firem (organizací, podniků) ve vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých (další vzdělávání) je zásadním nástrojem rozvoje lidských zdrojů. Firmy musí vytvořit takové prostředí a zároveň takové podmínky, aby vznikla poptávka po vzdělávání. Musí vnést...
Funkce státu ve vzdělávání dospělých Činnosti nezbytné pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání dospělých. Jistě není nutno zdůrazňovat, že v ČR státní politika v oblasti vzdělávání dospělých neexistuje. Obecně vzato:...
Funkce vzdělávacích institucí ve vzdělávání dospělých Základní funkcí vzdělávacích zařízení je poskytování kvalitních vzdělávacích služeb. Konkurenční klima se jako regulátor kvality prosazuje velmi pomalu, vzhledem k tomu, že v oblasti VD neexistují...
Funkce vzdělávání dospělých Označení pro základní smysl vzdělávání dospělých s důrazem na sladění potřeb a zájmů individua s potřebami společnosti. Označují nejobecnější cíle vzdělávání dospělých, jeho funkci humanizační (...
Funkcionální působení (učení) Nezáměrné, bezděčné, opak intencionálního (viz též bezděčné učení).
Funkční (funkcionální) analýza Původně metoda, která se vyvinula z matematické analýzy. Dnes univerzální metoda, kterou je možno provádět i analýzu pracovišť (viz analýza pracovních míst). Většinou se vychází z jakékoliv...
Funkční gramotnost (angl.: functional literacy) 1.) Znalosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné k plnému zapojení a účasti člověka v hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, ve které žije....