Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Garant Pracovník, který odpovídá za průběh akce. U vzdělávací akce za to, že je v souladu s očekáváním posluchačů a naplňuje vytyčené cíle.
Gerontagogika, gerontopedagogika, geragogika Nauka o vzdělávání starších (starých) lidí, součást andragogiky. Rovněž teorie výchovy ve stáří a pro stáří. Gerontagog (geragog) je pracovník v oblasti vzdělávání starých (starších) lidí (viz též...
Gerontologie Nauka o procesech stárnutí člověka. Zabývá se somatickými (tělesnými) a psychickými aspekty stárnutí a stáří.
Globální učení Zapojení obou mozkových hemisfér při vnímání edukačních informací. Lidský mozek se skládá ze dvou polovin (hemisfér), které jsou propojeny sítí nervových vláken. Levá hemisféra zpracovává informace...
Gordonova metoda Jedna z metod využitelných pro vzdělávání dospělých. Vychází z kritiky brainstormingu, který dle W. J. Gordona produkuje řadu povrchních řešení. Gordon požaduje opak - vytvořit jedno, ale originální...
Gramotnost Schopnost číst, psát a zvládat základní početní úkony. Při absenci těchto schopností hovoříme o analfabetismu nebo negramotnosti. O pologramotnosti hovoříme v případě, že člověk umí číst, ale neumí...
Grant Finanční částka přidělená většinou grantovou agenturou na realizaci výzkumného (vývojového, vědeckého) úkolu.
Grantová agentura Státní nebo nevládní (i soukromá) instituce přidělující granty. Patří mezi ně především Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Akademie věd ČR, Grantová agentura Univerzity Karlovy,...
Grid training (metoda GRID) Česky "mříž" - celkový pojem zatím nemá český ekvivalent. Metoda vzdělávání manažerů zaměřená na rozvoj organizace a týmové práce. Má šest kroků: úvod (manažer si uvědomí svůj styl práce), formování...
Gymnázium Podle školského zákona typ výběrové střední školy poskytující úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Hlavní funkcí je příprava na vysokoškolské studium (event. na vyšší odborné studium)....