Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Handicapované skupiny viz cílové skupiny
Hmotná nouze Stav, kdy příjem občana nedosahuje výše životního minima stanovené zákonem. Je to stav, kdy si člověk nedokáže zajistit jedno teplé jídlo denně, nevyhnutelné ošacení a přístřeší - tedy saturaci...
Hobo metoda Jedna z metod využitelných ve vzdělávání dospělých. Vychází podobně jako Gordonova metoda z brainstormingu, ale před diskusní fázi zařazuje fázi studijní.
Hodinová (časová) dotace Jedna z charakteristik vzdělávací akce. Ve vzdělávání dospělých určuje dobu zahrnující edukativní činnosti, vykonávané v rámci vzdělávací akce. Hodinová dotace se liší s ohledem na náročnost...
Hodnocení ve vzdělávání (evaluace) (angl.: assessment evaluation,) 1.) Proces hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení prospěchu (znalostí, dovedností, návyků) zpravidla podle standardů, a to na počátku, v průběhu a zejména v závěru...
Hodnotící centra (střediska) (angl.: assessment centres) Českým ekvivalentem je diagnosticko-tréninkový (výcvikový) program. Osvědčená metoda pro vytipování perspektivních řídících pracovníků (z vlastního podniku i z vnějšku)....
Hospitace Kontrolní návštěva vyučovací jednotky. Důležitý prostředek získávání informací o činnosti lektora (učitele), ale i účastníků. Při hospitaci se hodnotí realizace cílů, obsahu i celková organizace a...
Hraní rolí Speciální aplikace vzdělávací metody případových studií, kdy se při řešení problému přidělují členům skupiny různé role (funkce, profese apod.) a při řešení problému se musí chovat stejně reálně, jak...
Hromadné sdělovací prostředky (masmédia) Prostředky masového šíření informací (masové komunikace) v rámci velkých, často hodně rozptýlených, anonymních a heterogenních skupin. Zahrnují všechna média, pokud mohou být masově reprodukována:...
Human relations Doslovně lidské vztahy. 1.) Teorie řízení podniků zaměřená na mezilidské vztahy, prosazující humanizaci práce a využití sociálních motivů v oblasti pracovní motivace. Chápe pracovníka jako...
Hybridní kvalifikace viz klíčové kvalifikace
Hygiena duševní práce Duševní hygiena, mentální hygiena, psychohygiena. 1.) Obecně: souhrn podmínek nutných pro zabezpečení duševního zdraví a psychické pohody výkonnosti. Školská psychohygiena stanoví podmínky, do jaké...