Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
IBE International Bureau of Education - Mezinárodní centrum pro vzdělávání. Největší pedagogické centrum v Evropě poskytující informace a služby ze všech oblastí vzdělávání pro instituce členských zemí...
ICDE International Council for Distance Education - Mezinárodní rada pro distanční vzdělávání založená v roce 1982. Celosvětová organizace pro rozvoj distančního vzdělávání. Původně byla organizací...
Identifikace Ztotožnění. 1.) Ztotožnění se s jiným člověkem nebo sociální skupinou (sociálním útvarem) - převzetí jeho (jejich) cílů, ideologie, idejí, zájmů, názorů, norem, představ, preferencí, potřeb, způsobu...
Identifikace vzdělávacích potřeb viz zjišťování vzdělávacích potřeb
IES International Education Society - Mezinárodní vzdělávací společnost. Byla založena v roce 1997 jako nástupce mezinárodní komise, která se od roku 1993 zabývala analýzou uplatňování absolventů...
IFIP International Federation for Information Processing - Mezinárodní federace pro využívání informatiky. Tato celosvětová federace má několik sekcí, z nichž jedna z nejvýznamnějších je sekce pro...
Imatrikulace Zápis do matriky. Slavnostní zahájení studia, při kterém studenti prvních ročníků skládají za účasti akademických funkcionářů vysokých škol a fakult akademický slib.
Implementace 1.) Uzpůsobení vzdělávací praxe inovacím, kde implementace představuje závěrečnou fázi (zavádění inovací, aplikace určité inovace). 2.) Ověřování nových poznatků (inovací) získaných z různých zdrojů...
In Company Training (vzdělávání) 1.) Manažerské kurzy pořádané vzdělávací firmou v podniku, připravené "na míru" pro určitý podnik (viz též individualizace učení), spojující vzdělávání s poradenstvím. 2.) Synonymum...
In House Training Kurz (vzdělávací akce) organizovaný na objednávku u zákazníka (v odběratelské organizaci či podniku, event. i doma), na základě jeho přání, podmínek a potřeb.
Individualizace učení 1.) Vzdělávání "na míru". Vzdělávání podle potřeb, možností a stávající úrovně (navázání na stávající znalosti a dovednosti s vypuštěním znalostí a dovedností, které již vzdělávaný ovládá). Sladění...
Individuální konzultace Jedna z forem individualizace učení. Může být pojímána jako součást řádné výuky, jako forma doučování nebo jako samostatná vzdělávací metoda, organizovaná většinou za účelem získávání určitých...
Individuální plán personálního rozvoje Plán profesní kariéry, kariérový plán. Jedna z plánovacích činností v personalistice. Řeší postavení pracovníka v podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje odborného i funkčního, určuje pracovníkovu...
Individuální plány vzdělávání a rozvoje pracovníka Součást kariérových plánů. Jejich obsah odpovídá podnikovým záměrům, stávající kvalifikaci pracovníka a rozdílu mezi stávající úrovní kvalifikace a požadavky předpokládaných budoucích rolí....
Individuální vzdělávání (sebevzdělávání) Vzdělávání "sama sebe". Můžeme je kategorizovat na vzdělávání spontánní - získávání znalostí a dovedností neformálně, z různých pramenů na základě vnitřní potřeby, většinou formované pracovní...
Individuálnost Schopnost nalézt vlastní přístupy ke studiu, schopnost využít ověřených doporučení a návodů zorganizovat si studium v souladu s vlastními možnostmi, s vlastní vybaveností. Do vlastní vybavenosti...
Indukce Myšlenkový postup, kdy se z jednotlivých případů dochází ke všeobecnějším závěrům. Indukční metoda je vědeckou metodou.
Induktivní učební metodika viz deduktivní učební metodika
Informace (angl.: information) 1.) Z hlediska teorie informací bývá informace definována jako neenergetická veličina, úměrná zmenšení entropie (míře neurčitosti, neznalosti) systému. Přírůstek informace do...
Informační gramotnost Soubor základních znalostí a dovedností, které umožňují používat informační a komunikační technologie. Podle koncepce státní informační politiky sem patří: schopnost používat počítač a jeho základní...
Informační organizace viz organizace odborníků
Informační vzdělávání Proces získávání vědomostí (viz znalosti), osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, z prostředí, kontaktů. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při sledování...
Informatika - teorie informace Vědní obor, který se zabývá zákonitostmi vzniku, sběru, přenosu, zpracování i využití informací. Vznikla jako součást kybernetiky. Z hlediska vzdělávání dospělých jsou významné především tyto pojmy...
Inovace Změny, obnovení nebo opatření, které jsou orientovány na zdokonalování výrobních zdrojů (včetně lidských), managementu, obchodu, technologie, příp. zvýšení kvality výrobků nebo služeb. Projevují se...
Inovace kvalifikace Druh kvalifikačního vzdělávání zaměřený na inovaci nabytých a používaných znalostí, schopností a dovedností, které zastarávají změnou výrobních, technických a technologických podmínek.
Inscenační metody (hraní rolí) Jedna z metod aktivního učení (viz též participační učení). Jejich didaktický princip spočívá v navození takové modelové situace, která se blíží situaci v sociální oblasti, pro kterou je posluchač...
Instituce Osoby, zařízení, prostředky s účelově stálými činnostmi, které vystupují jako regulátory společenské činnosti. Procesem vytváření instituce je institucionalizace. Vzniká tím, že v průběhu času se...
Instituce vzdělávání dospělých (IVD) Neškolských instituce zabývající se nabídkou vzdělávacích programů pro dospělé. Klasifikace těchto institucí může být různá: podle velikosti institucí (od rodinných firem až po velké instituty);...
Instruktáž Vzdělávací metoda používaná k vzdělávání na pracovišti. Umožňuje rychlý zácvik u jednodušších nebo dílčích pracovních postupů, vytváří pozitivní vztah mezi instruovaným a instruujícím nadřízeným....
Instruktáž při výkonu práce Metoda vzdělávání na pracovišti, jejíž podstatou je poskytnutí hlavních informací nutných k výkonu pracovní činnosti na konkrétním pracovišti, event. výcvik v dovednostech provádět určité pracovní...
Instruktor 1.) Odborný poradce, odborný vedoucí, který vede teoretickou i praktickou přípravu v určitém oboru. 2.) Pedagogický pracovník v dalším vzdělávání (viz též pracovník ve vzdělávání dospělých), který se...
Integrace Vytváření celků z původně samostatných systémů. Spojování částí v celek. Sociologie rozlišuje integraci kulturní, normativní, komunikativní a funkcionální. V psychologii se o integraci hovoří v...
Integrace do adekvátní sociální reality Zjednodušeně integrace do společnosti. Začleňování zdravotně nebo sociálně postižených jedinců (i skupin) do společnosti. Vytváření společenství, jehož jsou zdraví i postižení rovnoprávnými členy,...
Integrální andragogika Obecný andragogický koncept vedení a péče o člověka v jeho antropogenetickém a sociogenetickém procesu. Doc. V. Jochmann z katedry sociologie a andragogiky FF UP Olomouc (viz andragogické školství)...
Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Systém, sloužící k usnadnění a zkvalitnění zprostředkování práce a profesního poradenství. Cílem je vytvoření nástrojů, které umožní zaměstnavatelům lépe popsat své pracovní pozice a posoudit...
Intelekt Souhrn rozumových (duševních) schopností a poznávacích procesů člověka. Je dán vrozenými vlohami, které mohou být v průběhu života potlačeny nebo se učením projevit a rozvinout. I když toto tvrzení...
Inteligence 1.) Volně související skupina osob, které na základě svého vzdělání, výkonů, stejně jako uznávaných hodnot převzaly v moderních společnostech duchovně vedoucí funkci (R. König). Měla by vystupovat...
Inteligenční kvocient viz IQ
Intencionální (intenciální) výchova viz výchova
Intencionální působení (učení) (intence = úmysl, záměr, zaměření se na určitý cíl) Záměrné, dané, stanovené, plánované působení, učení uskutečňované v určitých (určených) "intencích" Opakem je funkcionální působení či učení,...
Intenzita Jeden ze základních znaků podmiňujících efektivitu učebního procesu (viz znaky efektivnosti studijního procesu). Určuje všeobecný přístup ke studiu, ochotu studovat. Spočívá v přesvědčení o hodnotě...
Intenzivní výuka Snaha o minimalizaci časové náročnosti při dosahování učebních cílů. Intenzifikaci vzdělávacího procesu přinesla moderní doba a její požadavky na permanentní vzdělávání (viz celoživotní učení)....
Interakce 1.) Obecně: zpětnovazební, vzájemné působení aktivity - činnosti dvou a více osob, event. i skupin. 2.) Interakce sociální: přímé, bezprostřední (i zprostředkované), vzájemné, zpětnovazební působení...
Interakce lektor - posluchač (účastník) Vzájemné působení lektora a posluchače (učitele a žáka) je specifickým mezilidským (interpersonálním) vztahem (viz pedagogická komunikace), který začíná rozhodnutím o lektorské činnosti a končí v...
Interaktivní výukové systémy Vzdělávací programy založené na multimediální bázi. Interaktivně, tedy vzájemnou komunikací vzdělávaného, vzdělavatele a multimediálního systému je možné dosáhnout individuálního způsobu výuky....
Interdisciplinární kvalifikace viz klíčové kvalifikace postupů až do vytvoření dynamického stereotypu atp.
Interiorizace Zvnitřnění, také ztotožnění. V psychologii: vnější předmětná činnost je převáděna do vnitřních psychických operací, představ a vzorců chování. V pedagogice: viz učební cíle.
Interkulikurální dovednosti (vzdělávání, kompetence, kvalifikace) Nespecifické kvalifikace, core skills (viz klíčové kvalifikace).
Interkulturální výchova 1.) Obecně: výchova k poznání, chápání, pochopení, solidaritě tolerování a respektování jiných kultur. V interkulturální výchově se částečně promítají prvky akulturace ve smyslu vstřebávání a...
Intranet Uzavřená počítačová síť (většinou v rámci podniku, organizace), která slouží jako systém pro komunikaci a výměnu informací. Je úspěšně využíván pro vzdělávání v rámci podniku, především pro...
Investoři do lidí (angl.: Investors in People) Rozvojový program, zahájený 1991 v GB, dnes rozvinutý i v dalších zemích EU. Cílem je maximalizovat podnikový výkon spojením přípravy a rozvoje zaměstnanců s obchodními...
Involuce Sestupné vývojové změny, stárnutí, úbytek tělesných a duševních funkcí, které začínají již od ukončení dospělosti (viz dospělý, dospělost). Termín se používá hlavně v souvislosti se stárnutím a...
IQ (angl.: Intelligence Quotient) Inteligenční kvocient. Poměr mentálního a kalendářního (chronologického) věku násobený stem. IQ = Mentální věk/Chronologický věk x 100. K měření tohoto poměru se...
ISCED International Standard Classification of Education - Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání byla vypracována v USA a na zasedání UNESCO přijata v roce 1978 všemi členskými zeměmi k...
ISO viz normy ISO 9000