Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Kapacita vzdělavatelnosti Jeden ze znaků efektivnosti studijního procesu. Množství edukačních informací, které je člověk schopen pojmout (si osvojit) a zpracovat (jako upevněné znalosti a dovednosti). Podle výzkumů je tato...
Kaskádová metoda Stanovování cílů v plánovacím (event. i jiném) procesu, na kterém se podílejí všechny úrovně managementu. Podnikové cíle (např. výrobní nebo personální plánování apod.) se rozepisují postupně na...
Kaskádové vzdělávání Forma podnikového vzdělávání, která se uplatňuje především při změnách (technických, technologických a organizačních), které je nutno rychle realizovat a na které je tedy nutno rychle proškolit velké...
Klasifikace 1.) Řazení předmětů a jevů do skupin podle společných nebo příbuzných znaků. 2.) Známkování (angl.: marking), forma vyhodnocování studijních výsledků - určení míry prospěchu (dohodnutými číselnými...
Klasifikace vzdělávání viz ISCED
Klíčové kompetence Rozšířený koncept klíčových kvalifikací, který vznikl v 80. - 90. letech. Rozlišuje se 5 kategorií: Odborné kompetence k provádění specifické činnosti, které se získávají zejména v průběhu odborného...
Klíčové kvalifikace (nespecifické kvalifikace - core skills) 1.) Schopnosti (znalosti a dovednosti) nutné k úspěšnému výkonu povolání, které bývají málokdy předmětem školského odborného vzdělávání a přípravy. Pojem...
Klíčové schopnosti Množina identifikovatelných schopností, které mají podpořit vzdělávání. Patří k nim komunikace, používání informačních a komunikačních technologií, nalézání řešení, týmová práce a zdokonalovaní...
Know-how Soubory ucelených vědecko-technických poznatků, ucelené návody (postupy) pro výkon specializovaných činností, znalosti, které jsou symbiózou teoretických poznatků a ověřených dlouhodobých zkušeností...
Knowledge management (KM) viz management znalostí
Kolbův cyklus učení Jedna z rozšířených teorií o procesu učení - o získávání poznatků (David Kolb, Harvardská manažerská škola). Jeho cyklus má 4 fáze: konkrétní zkušenosti ("něco se přihodilo"), přemýšlení, sledování...
Kombinované studium 1.) Studium více oborů (fakult) na vysokých školách. 2.) Dle vyhlášky o středních školách se v kombinovaném studiu střídá denní studium se studiem při zaměstnání s tím, že denní studium může trvat...
Komise pro akreditaci 1.) Komise pro akreditaci rekvalifikačních programů, vznikla v roce 1991 na základě ustanovení zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., který zmocnil Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby se...
Kompaktní disk - Compact Disc viz CD
Komparativní (srovnávací) andragogika Samostatná andragogická vědní disciplína, která dosud není plně rozvinuta. Obdobně jako u srovnávací pedagogiky jde především o disciplínu, která se zabývá srovnáváním systémů vzdělávání dospělých v...
Kompendium Přehledná příručka, která ve stručnosti shrnuje základy určitého vědního oboru nebo nauky. Původní význam slova byl zkrácení, úspora. Od středověku se pojem vžil jako označení pro návod, příručku,...
Kompenzace ve vzdělávání Obecně kompenzace: vyrovnávání, náhrada. 1.) V psychologii: vyrovnávání defektu určité tělesné či duševní funkce zdokonalením funkce jiné, kompenzační, nebo zdůrazňování jiných předností. Ze...
Komunikace Obecně přenos informace, spojení. Sociální interakce mezi dvěma nebo více osobami, při které dochází ke sdělování a výměně informací (idejí, vědomostí, dovedností apod.). Při komunikaci dochází ke...
Komunikační bariéra (šum) Překážka, která ztěžuje komunikaci. Může mít různé příčiny. Nejzávažnější příčinou je mentální nebo fyziologický handicap, event. různé zábrany nebo poruchy psychologické. Komunikační bariéra vzniká...
Komunita Společenství osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, ve kterém realizují i své (především sociální) potřeby a každodenní aktivity. Nabývá na významu tam, kde tvoří i samostatnou, autonomní...
Komunitarizmus Tendence (prosazovaná především v USA) integrovat vzdělávání do veřejného, politického a kulturního života na komunální úrovni (viz též komunitní vzdělávání). Vzdělávání se stává součástí snah o...
Komunitní vzdělávání Představuje vzdělávací aktivity školy, institucí, obce organizované v rámci komunity. Nabývá na významu především v těch zemích, kde komunita představuje i organizační, samosprávnou jednotku. (Viz...
Koncentrace Úmyslné a vědomé, dlouhodobé soustředění na jednu věc, jeden předmět či obsah. Schopnost soustředit se na potřebnou dobu na obsah probíraného učiva. Jedna ze zásad efektivního řízení a regulace...
Koncepce vzdělávání dospělých Určení základního smyslu vzdělávání dospělých, jeho pojetí, postavení ve společnosti, stanovení jeho cílů, funkcí, vč. definování způsobu začlenění do vzdělávacího systému.
Konference Cílově promyšlené a plánovitě organizované komunikativní setkání účastníků s vytyčenými cíli a s vymezenou problémovou tematikou (obsahem). Můžeme je rozlišovat podle různých hledisek: časového (...
Konkurenceschopnost vzdělávací instituce Schopnost instituce maximalizovat efektivnost na úroveň srovnatelnou s ostatními institucemi v oboru podnikajícími. Konkurenceschopnost je jedním ze základních projevů hospodářské soutěže a základem...
Konspekt Stručný výtah, který kromě hlavních myšlenek a základních formulací obsahuje argumenty, fakta a příklady, dokazující a vysvětlující teze. Je nejvýznamnější formou studijního záznamu. Usnadňuje...
Kontinuální vzdělávání Jeden z pojmů celoživotního učení (vzdělávání), se kterým je často nesprávně zaměňován. Kontinuální vzdělávání představuje stálé záměrné vzdělávání se stále vyššími vzdělávacími cíli. Pojem má své...
Konzultace, konzultační pomoc, Counselling (angl.: tutorial support) Vzdělávací metoda, ve které konzultant poskytuje účastníkům vzdělávací aktivity vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se především náročnějších částí studia,...
Konzultant Poradce, odborník, který v určitém oboru (předmětu, obsahu) může poradit, dát vysvětlení, návod ke studiu, sdělit své odborné stanovisko v různých konkrétních otázkách. Pojem konzultant je u nás...
Kooperace Stav vzájemného spolupůsobení, součinnosti, spolupráce. Interakční proces, v němž se účastníci podílejí na realizaci společného cíle, často i modifikací cíle osobního. Na stejném principu je...
Kooperativní vzdělávání Forma podnikového vzdělávání, která slučuje vzdělávání na pracovišti se vzděláváním mimo podnik. Podstatou je úzké sepětí teorie s praxí. Vedle teoretických vědomostí získávají účastníci znalosti a...
Korespondenční studium (angl.: correspondence education) Korespondenční studium (vzdělávání) je první generací distančního vzdělávání. Provádí se většinou prostřednictvím tištěných studijních materiálů, zasílaných poštou....
Koučování (koučink) Forma vzdělávání na pracovišti, kdy je vzdělávání prováděno průběžně při pracovním výkonu formou usměrňování činnosti vzdělávaného určeným konzultantem (manažer, technik, mistr, přední dělník)....
Kreativita Tvořivost. Souhrn procesů, které vedou k novým, originálním myšlenkám, postupům, nápadům, teoriím nebo konceptům. Pro oblast výchovy a vzdělávání jde o základní referenční systém, v němž ve...
Kredit (angl.: credit) 1.) Kvantitativní standardizovaná jednotka studijní zátěže vymezující určitou část studijního programu nebo praktického výcviku. U distančního vzdělávání dávkujeme studium tak, aby...
Kreditní (kreditový) systém (angl.: credit system) Systém studia běžný především v britských a amerických vysokých školách, kdy je vzdělávací program rozdělen na části představující standardizované penzum studijní zátěže -...
Kulturní kapitál Schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty převažující především v rodině a předávané v rámci socializace dítěti. K. k. se většinou promítá do školní úspěšnosti tím, že šance na vzestup dětí z méně...
Kurz (angl.: course) 1.) Samostatná vzdělávací forma, většinou složená z více jednotek - lekcí, přednášek, cvičení, seminářů, studijních úkolů a zkoušek směřujících k naplnění vzdělávacího cíle. 2.)...
Kvalifikace 1.) Odborná profesní příprava. Soustava schopností (vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností) potřebných k získání oficiálně potvrzené způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité...
Kvalifikační eroze 1.) Postupná ztráta původní kvalifikace vzniklá: procesem zapomínání a ztrátou pracovních návyků dlouhodobým vykonáváním jiných činností (povolání); rychlým vývojem oboru za současné absence dalšího...
Kvalifikační kurz Kurz, který umožňuje osvojit si znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém to vyžaduje odborná příprava na určitou práci.
Kvalifikační potenciál viz osobní potenciál
Kvalifikační úroveň 1.) Specifikace požadavků pro výkon konkrétních pracovních činností. 2.) Kvalifikační stupeň odborných vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností a schopností nutných k výkonu konkrétní pracovní...
Kvalifikační vzdělávání Vzdělávání vedoucí k získání nebo udržení kvalifikace. Významná složka dalšího profesního vzdělávání (spolu s rekvalifikačním vzděláváním a periodickým školením - viz pojmy v oblasti vzdělávání...
Kvalifikační zkouška Zkouška, která ve smyslu vyhlášky č. 154/1996 Sb. nahrazuje odbornou způsobilost (viz odborná způsobilost pro živnosti řemeslné) prokazovanou výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení...
Kvalita ve vzdělávání Úroveň vzdělávání zajišťující optimální uspokojování vzdělávacích potřeb. Obvykle je kvalita chápána jako splnění požadované úrovně nebo překročení požadavků odběratelů (posluchačů, podniků, státu...