Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Laboratorní práce Činnost posluchačů v laboratorně vybavených prostorách, ve kterých si mohou na modelových situacích ověřit své znalosti a získat potřebné dovednosti a návyky. Jsou nejběžnější v přírodovědných a...
Learning in the Job viz vzdělávání na pracovišti
Learning road Návaznost vzdělávání, návaznost, event. pokračování kurzu v modulárním systému vzdělávacích akcí.
Legislativa Činnost směřující k vytvoření (vydání) právního dokumentu (předpisu, vyhlášky, zákona apod.).
Lekce Základní vzdělávací jednotka - nejkratší část vzdělávacího programu. Slouží k didaktickému členění učiva na určité obsahově logické celky. Je nejběžnější v jazykové výuce, ale používá se v řadě...
Lektor 1.) Externí univerzitní učitel. 2.) Vzdělavatel (pedagogický pracovník, který řídí výukový proces) v dalším vzdělávání. Pojem se vžil v dalším vzdělávání až v poválečném období k odlišení školního a...
Lidová univerzita Vznikaly již koncem 19. stol., kdy plnily především osvětové funkce (viz dějiny vzdělávání dospělých ve světě). Jejich činnost se rozšířila všeobecně v první polovině 20. století i na vzdělávání ve...
Lidové vysoké školy U nás užíváno pouze jako překladový pojem pro rakouské a německé Volkshochschule nebo skandinávské lidové vysoké školy (folkhogskola, folkehojskoler, folkehögskoler). Jedná se o tradiční, většinou...
Lidské zdroje (LZ) Základním předpokladem fungování jakékoliv organizace (podniku) jsou nezbytné základní zdroje: materiálové (stroje, zařízení, materiál, energie), finanční, lidské. Neustálé shromažďování a...
Lidský kapitál Zásoba znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, jež jsou výsledkem vzdělání a praxe. Teorie lidského kapitálu vznikla v 60. letech. Podle ní existuje přímý vztah mezi vzděláním (...
Lidský potenciál Strukturovaný soubor dispozic a předpokladů člověka k výkonu činností. Složky lidského potenciálu bývají členěny následovně: potenciál zdatnostní, kvalifikační, hodnotově orientační, socializační,...
Logistika Označení pro organizování, plánování a řízení cílených opatření k efektivnímu nasazení a využití faktorů ovlivňujících průběh pracovního (výrobního) cyklu (faktorů lidských, materiálových, dopravních...