Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Management znalostí (knowledge management - KM) Soubor podnikatelských praktik a technologií, které se používají k tomu, aby organizace dosahovala maximálních výhod využíváním jednoho ze svých nejdůležitějších aktiv,...
Manažerské hry (angl.: management games, business games) Forma vzdělávání manažerů, která umožňuje prezentovat a řešit formou modelování i ty nejsložitější problémy. V teorii her se simulací připravuje výpočet...
Manažerské vzdělávání viz vzdělávání manažerů
Marginalizace ve vzdělávání Vyčleňování některých skupin obyvatelstva z přístupu ke vzdělání. Jev je často spojený i s vyčleňováním ze společnosti. Jedná se většinou o přistěhovalce nebo nepřizpůsobivé (nesocializované)...
Marginální skupina Skupina, která se z nejrůznějších důvodů dostává na okraj společnosti. Většinou se jedná o neúplně asimilovanou skupinu, která částečně opustila svoji bývalou kulturu (zřekla se jí) a dosud zcela...
Marketing vzdělávací instituce Koncepce vzdělávací a obchodní politiky instituce a způsob jejího chování zaměřený na ekonomickou úspěšnost v tržních podmínkách. Pojem pochází z anglického "obchodování" - popisuje tedy způsob,...
Marketingový výzkum Využití vědeckých metod k identifikaci a definování marketingových příležitostí a problémů. Marketingový výzkum vytváří a detailně popisuje a vyhodnocuje marketingové akce. Monitoruje realizaci...
MBA MBA (The Master of Business Administration) Neexistuje český ekvivalent pojmu (při volném překladu: magistr podnikového řízení). Nejznámější a nejrozšířenější program pro vzdělávání manažerů. Je...
Mechanické učení Memorování fakt či postupů, aniž byly tyto pochopeny, aniž byly pochopeny souvislosti mezi nimi. Učení bez logického utřídění materiálu, bez asociativního ukládání (viz asociace). Většinou bývá...
Memorandum o celoživotním učení viz mezinárodní dokumenty o vzdělávání dospělých
Memorandum o otevřeném distančním učení Memorandum on Open Distance Learning in the European Community - 1991 - Představuje otevřené distanční vzdělávání jako jednu z hlavních cest k rozšiřování přístupu k celoživotnímu učení a profesní...
Memorování Učení se nazpaměť (zpaměti). Je velmi podobné mechanickému učení, ale pojmy nelze zaměňovat. Memorování je významné při cvičení paměti, při rozvoji myšlení a zapamatování, při počítání, při jazykové...
Mentální test 1.) Metoda pro studium osobnosti, pro zjišťování stupně duševního výkonu, duševních vlastností, schopností, vůle a dalších psychických stránek jedince. 2.) Test inteligence (viz též IQ).
Mentor Rádce, poradce, školitel, vychovatel, konzultant (Mentor - vychovatel Odysseova syna Telemacha) v rámci mentoringu svému svěřenci radí, motivuje jej, usměrňuje a předává mu své zkušenosti. V německy...
Mentoring Metoda pro vzdělávání na pracovišti. Spočívá v dlouhodobé spolupráci školeného pracovníka a tzv. mentora. Mentora si školený volí, určuje si i způsob a frekvenci spolupráce. Jedná se o...
Meritokracie Společnost, ve které schopnosti a úsilí hrají větší roli než zděděná privilegia. Proto existuje úzká vazba mezi vzděláním a sociálním statusem. (Viz též základní směry v sociologii výchovy a...
Metoda (řec.: methodos - cesta, aby se něčeho dosáhlo) 1.) Obecně: algoritmus postupů k dosažení cíle. Promyšlený postup k řešení určitých problémů, který po ověření a nácviku lze považovat za...
Metoda 635 (angl. 635 method) Diskusní metoda v šestičlenné (6) skupině, ve které se identifikují, diagnostikují a sumarizují informace, prezentované lektorem. Každý účastník napíše na připravený tiskopis tři (...
Metoda analogií Řešení problémů na základě podobnosti jevů, znaků, struktur, systémů, objektů, procesů, činností, atp., přičemž nejdříve definujeme problém, vymezíme jeho základní charakteristické znaky a následně...
Metoda delfská viz delfská metoda
Metoda dotazníková viz dotazník
Metoda dynamického čtení (metoda PQ4R) Preview (vytvořit si přehled), Questions (klást si otázky ke každé přečtené části, úseku), Read (na položené otázky odpovídat čtením), Reflect (reflektovat text a pokusit se porozumět...
Metoda expertní viz delfská metoda
Metoda Force-fit Také metoda vyprovokované způsobilosti (angl. force-fit method) Metoda, používaná ve vzdělávací činnosti při řešení složitějšího problému, vyžadujícího kvalifikační potenciál, intuitivní myšlení,...
Metoda incidentu Metoda kritických případů (angl.: critical incident) Metoda hodnocení pracovního výkonu, kdy hodnotitel písemně zaznamenává pozitivní i negativní události v pracovním chování zaměstnance. Tyto...
Metoda objevování Aktivní, participativní (viz participace) forma učení, která patří mezi metody založené na přímém poznávání skutečnosti. Je opakem mechanického učení (viz memorování). Její podstatou je zadání úkolu...
Metoda Philips 66 Také metoda hučícího zasedání. Andragogická metoda skupinové výuky. Lektor rozdělí účastníky do několika skupin po šesti členech. Skupiny si zvolí mluvčího, zapisovatele a moderátora. Úkolem skupin...
Metoda pokus - omyl Didaktická metoda, při které je účastníku vzdělávacího procesu určen pouze cíl, kterého má dosáhnout, ale zároveň je mu ponechána naprostá volnost při volbě metod, forem a prostředků. Vzhledem k...
Metodická příručka 1.) Pomocný materiál pro lektora (učitele) pomáhající organizovat vyučovací proces, lekci (vyučovací hodinu), pomáhající v pedagogickém působení, pomáhající pracovat se studijními materiály, s...
Metodika 1.) Systém algoritmů vedoucích k standardnímu výsledku. Nauka o zákonitostech a zvláštnostech uvědomělého a cílevědomého postupu v rozličných oblastech lidské činnosti. 2.) Nauka o metodách vědecké...
Metodika andragogiky V literatuře též jako metodika pedagogiky dospělých, metodologie andragogiky. 1. Označení metodologie andragogiky jako vědního oboru. Popisuje zvláštnosti a zákonitosti platné při vzdělávání...
Metodika vyučování Součást obecné didaktiky a součást teorie vyučování. Jejím obsahem je nauka o metodách vyučování.
Metodologie Vědní filozofická disciplína - nauka o metodách, které používá věda k poznávání objektivní reality, kterými proniká od poznání jevové stránky k podstatě zkoumání skutečnosti, zjišťování vztahů a...
Metody hodnocení ve vzdělávání Nástroje, kterými se zjišťuje účinnost vzdělávání, event. vzdělávací akce. Základním nástrojem hodnocení účinnosti je pro lektora sledování reakce účastníků - základem je tzv. mikrodiagnóza....
Mezinárodní dokumenty o vzdělávání dospělých Pro další vývoj byl nejpodstatnější rok 1970, vyhlášený Spojenými národy za rok výchovy a vzdělávání. V rámci této akce vyhlásilo UNESCO na svém valném shromáždění koncept celoživotního vzdělávání (...
Mezinárodní dokumenty o vzdělávání dospělých Learning: The Treasure Within - Učení: dosažitelný poklad - Delorsova zpráva EU - (Evropský rok celoživotního učení, 1996) Realizace, výsledky a celkové hodnocení Evropského roku celoživotního učení...
Mezinárodní konference o vzdělávání dospělých (CONFITEA) Konference pořádá UNESCO. První Mezinárodní konference o vzdělávání dospělých (MKVD) se konala v Elsinoru (Dánsko) v roce 1949, druhá v Montrealu (Kanada) 1960, třetí v Tokiu (Japonsko)...
Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání viz ISCED
Mimoškolní vzdělávání Pojem byl zaveden v poválečném období pro vzdělávací aktivity organizované mimo školskou soustavu, jejichž výstupem není ucelené školské vzdělání. V současnosti, kdy dochází k prolínání školských a "...
Mnemotechnika Soustava prostředků napomáhajících zapamatování prostřednictvím asociačních představ, jiných logických souvislostí, přepracováním materiálu do lépe zapamatovatelné podoby (obrazové, grafické, číselné...
Moderační metoda Komplexně pojatá interaktivní (viz interakce) metoda skupinového vyučování. Optimalizuje skupinovou práci ve všech vzdělávacích formách - ve výuce, seminářích, workshopech, konferencích apod. Je...
Modul Samostatná ucelená monotematická studijní jednotka s uceleným studijním tématem a se samostatnými výstupy (učebními cíli). Většinou se jedná o tematicky uzavřený počet lekcí do určitého kurzu. Takto...
Monitoring Systém sledování a registrace v průběhu činnosti, průběžné sledování stavu systému, průběžné doplňování aktuálních dat v databázi. Ve školském systému plní do jisté míry tuto funkci školní inspekce....
Motivace Dynamický intrapsychický proces, v němž vzájemné vztahy podnětů subjektu (motivace vnitřní) a prostředí (motivace vnější) vytvářejí napětí, soustředění a zaměření aktivity, která po rozhodovacím...
Motivace ve vzdělávání Mechanismus podnětů, které podmiňují lidské jednání. Základní podmínka aktivní účasti ve vzdělávacím procesu. Působí zde v jednotě motivy primární i sekundární. Uvádí se členění motivace na...
Motivační kurzy Forma rekvalifikačních kurzů (viz rekvalifikace) určená především pro mladistvé uchazeče o zaměstnání, ale i pro další skupiny nezaměstnaných, zejména pro absolventy škol, uchazeče se změněnou...
Mozkové hemisféry viz superlearning, globální učení, viz též One Brain
MŠMT viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Multikulturální (multikulturní) vzdělávání (angl.: multicultural, intercultural, multiethnic education) Vzdělávání k vzájemnému pochopení, výchova k toleranci, k respektování jiných kultur. V realitě respektování jiných národů, ras, etnik,...
Multimédia Oblast informační technologie charakteristická sloučením audiovizuálních technických prostředků s počítači. Multimediální systém je souhrn technických prostředků (např. počítač, zvuková karta,...
Multimediální metoda Využití multimédií ve vyučovacím procesu. Současné působení několika způsobů prezentace stejných a souvisejících informací. Pojem je používán i v případě využití různých komunikačních prostředků ve...
Multimediální počítač Soubor hardwaru a softwaru, který je schopný zpracovávat současně a interaktivně texty, grafiku, animaci, hudbu i zvukové efekty. Multimediální počítače jsou novou třídou počítačů MPC (Multimedia...
Multimediální prostředky vzdělávání Nástup multimédií mění učební situaci následujícím způsobem (dle Vrby): učební aktivity se provádějí výhradně formou samostudia doprovázeného ve větší nebo menší míře prezenčními konzultacemi,...
Multimediální technologie Technologie, které využívají multimédia, informatiku a telematiku v oblasti vzdělávání.
Multisubjektový management Způsob řízení, koordinace a realizace společných záměrů a cílů více subjekty, jež si nejsou podřízeny, jsou vůči sobě autonomní a rovnoprávné. Zdroje jejich moci jsou často odlišné a nezávislé,...
Myšlení Poznávací proces skládající se z různých myšlenkových operací, který probíhá mezi subjektem a objektem. Probíhá buď jako myšlení vědomé, řízené a kontrolované subjektem (logické, induktivní,...