Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Nabídka a poptávka v dalším vzdělávání Společenskou změnou v roce 1989 i do dalšího vzdělávání vstoupily tržní principy, především princip rovnováhy nabídky a poptávky. Rovnováha N a P je funkční vztah mezi souhrnem vzdělávacích nabídek a...
Nácvik Fáze učení (jak senzomotorického, tak i intelektuálního). Předpokladem je ujasnění cíle a seznámení posluchače se způsobem nácviku, u dospělých především zajištění jeho participace. Samotný nácvik se...
Náklady na další vzdělávání Finanční prostředky vynakládané na vzdělávání ze strany různých subjektů (zdrojů). Vzhledem k tomu, že další vzdělávání funguje na tržních principech nabídky a poptávky (viz nabídka a poptávka v...
Nálada Emociální stav projevující se jako určitým způsobem nasměrovaná tendence emočních reakcí, která se následně jednostranně odrazí ve struktuře projevů jedince. Souvisí i s temperamentem. Nemá konkrétní...
Národní centrum distančního vzdělávání (NCDV) Bylo zřízeno rozhodnutím vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. 10. 1995 při Centru pro studium vysokého školství. Jeho poslání je především koordinační, informační,...
Národní vzdělávací fond (NVF) Nezisková nadace, která je zatím (1997) financována z programu PHARE. NVF zahájil činnost v listopadu 1994, v čele s ředitelkou PhDr. Miroslavou Kopicovou. Jeho sídlo je v Praze. Cílem je...
Nástupní praxe Adaptační proces absolventů škol bezprostředně po jejich nástupu do zaměstnání. Cílem je (kromě sociální adaptace) poznat, prověřit, popřípadě doplnit, prohloubit a rozšířit schopnosti, znalosti a...
Návyky Zautomatizované dovednosti, resp. soubory ustálených reakcí na určitě podněty, které se často opakují ve stabilizovaných podmínkách. Umožňují rychle reagovat naučeným sledem úkonů. Liší se od...
Názor Zaujetí určitého stanoviska při řešení problému nebo rozhodování. Názor bezprostředně ovlivňuje i jednání. Pokud se s tímto názorem identifikujeme (viz identifikace), hovoříme o přesvědčení.
Názornost Didaktická zásada usilující o zpřístupnění poznávání (pojmů a představ) formou bezprostředního vnímání skutečnosti nebo jejích modelů. Velkým propagátorem názornosti byl již J. A. Komenský svými...
Neformální vzdělávání dospělých (angl.: informal adult education) Veškeré vzdělávání dospělých, které nevede k ucelenému školskému vzdělání. Realizuje se mimo formální vzdělávací systém (viz formální vzdělávání dospělých). Opak...
Negramotnost viz gramotnost
Nespecifická rekvalifikace Rekvalifikace určená podle vládního nařízení č. 238/1991 Sb. neumístněným absolventům středních a vysokých škol a mladistvým. Kurz může trvat až jeden rok. Jeho obsahem jsou disciplíny, které jsou...
Nespecifické kvalifikace viz klíčové kvalifikace
Neuro-lingvistické programování Vzdělávací metoda, která nabízí pochopení a nácvik dovedností a přístupů pro řízení sama sebe. Učí, jak dosáhnout svých předsevzetí, jak ovlivňovat sám sebe, jak dosáhnout chtěného, jak a jakým...
Neúspěšnost školení Nesplnění (nenaplnění) učebních cílů. Nejčastější příčinou podle průzkumu (Milkovich, Boudreau) bývá: neexistence ocenění dovedností získaných školením, nedostatek času k uskutečnění plánovaného...
Neverbální (nonverbální) komunikace Komunikace "beze slov". Je významnou složkou komunikace, kterou zpřesňuje o emotivní stránky sdělení. Neverbální komunikace má různé podoby: kinetika - komunikace hlavou a končetinami, která nemá...
Nezaměstnanost Společenská situace, kdy existuje skupina lidí, kteří by mohli a chtějí pracovat, ale situace na trhu práce jim to neumožní z důvodu přebytku nabídky pracovních sil. Vzhledem k tomu, že...
Nezaměstnaný Dle Mezinárodní organizace práce ten, kdo vyhovuje následujícím čtyřem charakteristikám: nemá práci (pracovní místo); je schopen pracovat; chce vykonávat práci za odměnu; aktivně místo hledá. Dle...
Nootropika (řec.: noos - mysl, trope - obrat) Medikamenty, které zlepšují činnost mozku a jeho metabolismus (viz též ampakiny).
Normativní kurzy Součást dalšího profesního vzdělávání, která zahrnuje kurzy předepsané určitým právním aktem. Patří sem především kurzy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kurzy požární ochrany, kurzy směřující...
Normy ISO 9000 Evropské normy, které byly vytvořeny v roce 1987 a převzaty do série evropských norem (EN 29 000). U nás začaly být respektovány až po roce 1990. Normativně certifikují řízení jakosti. Jejich...
Nostrifikace Uznání platnosti dokladu o absolvování určitého stupně vzdělání v zahraniční vzdělávací instituci. Uznává se na základě mezinárodní smlouvy, pokud tato není, pak nostrifikačním řízením. U středních...
Nové vzdělávací technologie (NVT) Využití informatiky, telematiky a multimédií v didaktických postupech. Jde o užší pojem než pedagogické inženýrství.