Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Občanské vzdělávání (angl.: citizenship education) Součást dalšího vzdělávání. Vytváří širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se společenské a politické podmínky (proto je...
Obecná pedagogika Pedagogická disciplína, která se zabývá obecnými základy pedagogiky. Zkoumá podstatu společenské funkce výchovy, cíle výchovy, objasňuje základní pedagogické pojmy. Dále se zabývá stanovením...
Objekt vzdělávání dospělých Dospělí lidé po ukončení své povinné školní docházky, event. vyššího formalizovaného vzdělávání, na které je zaměřen systém vzdělávání dospělých.
Obnovovací rekvalifikace (kurzy) (angl.: refresher education/training) Forma rekvalifikačního vzdělávání. Slouží pro obnovení, rozšíření dříve nabytých teoretických a praktických znalostí a dovedností uchazečů o zaměstnání, kteří...
Obsah vzdělávání Jeden ze základních didaktických pojmů. Náplň věcně konkretizovaného učebního cíle zpředmětněného v učivu. Obsah výukové komunikace, tedy obsah, který se má výukou zvládnout. Při realizaci obsahu je...
Obtížnost (lehkost) učení Jeden ze základních znaků charakterizujících podmínky učení (viz znaky efektivnosti studijního procesu). Tento znak (který je velmi proměnlivý) konstatuje, že rychlost, s jakou může být osvojeno...
Odborné vzdělávání a příprava (OVP) Příprava na povolání (angl.: vocational training). Základní forma přípravy na povolání - neuniverzitní úrovně - zahrnující odbornou a profesní přípravu a přípravu učňů, která mladým lidem dává...
One Brain Jednotný mozek. Metoda, kterou vyvinul v 60. letech Američan Goodheart. Zabýval se možnostmi kineziologie (nauka o pohybovém ústrojí) pro využití v komunikaci s mozkem. Mozek vypíná při stresových...
One-to-one Vrcholná vzdělávací metoda v oblasti individualizace učení. Vysoce intenzivní kurzy pro jednoho studenta, většinou v jazykové průpravě. Náplň kurzu se připravuje ve spolupráci se studentem, většinou...
Opakování Aktivní vzdělávací činnost, jejímž cílem je upevňování osvojených poznatků a jejich zapamatování - převedení do dlouhodobé paměti. Opakování je prevencí proti "vyhasínání" poznatků - zapomínání....
Open Distance Learning (ODL) Otevřené distanční vzdělávání. Dnes velmi často používaná zkratka pro současný vzdělávací trend. Open - otevřít vzdělávání všem, kdož se vzdělávat chtějí, a distanční forma je zvolena...
Open University (OU) Též British Open University - nejznámější a největší škola zabývající se distančním vzděláváním se sídlem v Milton Keynes. Zahájila činnost v roce 1971. Dnes působí v mnoha zemích. Její pobočkou...
Osobní (také kvalifikační či pracovní) potenciál Představuje disponibilitu schopností, znalostí, dovedností, zkušeností, včetně připravenosti k jejich uplatnění při pracovní seberealizaci. Zahrnuje některé psychické dispozice, jako jsou vlohy,...
Osobnost Osobnost člověka jako konkrétní jednotky lidské společnosti dle Livečky představuje jednotu biologických (biogenních), psychických (psychogenních) a sociálních (sociogenních) struktur a funkcí....
Osobnostní rozvoj Rozvoj osobnostních kompetencí zaměstnanců, které jsou orientovány na další seberozvíjení. Rozumíme tím rozvoj sociálních kompetencí (např. komunikace, kooperace, vedení lidí) a kognitivních...
Osvědčení viz certifikát
Osvěta Tradiční pojem pro mimoškolskou soustavu činností, institucí a prostředků, jejichž cílem je výchova a vzdělávání širokých vrstev obyvatelstva a jejich podněcování ke kulturním aktivitám. Pojem je...
Osvícenství Snaha o samostatnost a autonomii člověka založená na rozumu. V 18. století společenské, filozofické a kulturní hnutí požadující svéprávnost občana neomezovanou církví a státem, kdy rozum by byl...
Osvojení, osvojování Spolu s upevňováním je považováno za základní paměťovou složku učebního procesu. Je záležitostí bezprostřední, krátkodobé a do jisté míry i dlouhodobé paměti. Vzniká činností smyslů a přenesením...
Otevřené vzdělávání (učení) (angl.: open learning) 1.) Organizace vzdělávání projektovaná tak, aby byl umožněn přístup ke studiu (učení) všem zájemcům. Kromě širokého rozsahu možností (široké nabídky) je základní...
Outdoor Training Vzdělávací metoda výcviku manažerů využívající pohybových aktivit v přírodě jako zdroje zkušeností a poznání. U nás uplatňována jako kurzy týmové spolupráce.
Outsourcing Vyčlenění činnosti mimo podnik, její převedení na jinou osobu (většinou právnickou); většinou v případech, kdy subdodávka je levnější než vlastní výroba (služba). Je časté v podnikovém vzdělávání,...
Outward Bound 1.) Vzdělávací metoda založená na skutečnosti, že člověk si nejlépe pamatuje i vybavuje (viz vybavení z paměti) ty poznatky, které získal na základě vlastních zkušeností, vlastního zážitku. V těchto...
Ověřování studijního programu (angl.: validation) Testování, zda vzdělávací program odpovídá a je úspěšný v tom, co prohlašuje ve vymezení svých cílů.