Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Paměť 1.) Soubor psychických procesů umožňujících zapamatování (vštípení), uchování a vybavení minulých vjemů, poznatků, pohybů, zkušeností (viz též vybavení z paměti). Schopnost organismu uchovávat...
Panelová diskuse Diskuse mezi několika odborníky (lektory), kteří před auditoriem řeší dané odborné téma a postupně sdělují své názory. K diskusi odborníků se následně připojují posluchači svými dotazy a stanovisky....
Participační (participativní) učení (angl.: participative learning) Aktivní zapojení studenta do procesu učení. Toto zapojení zahrnuje jeho zapojení do tvorby studijního programu (včetně určení možných vyučovacích metod), sledování...
Pedagogická (andragogická) sociologie Aplikovaná sociologická disciplína zabývající se vzděláváním jako společenským fenoménem. Aplikace sociologické metodologie na rozvoj teorie a praxe pedagogiky (andragogiky) v jejím společenském...
Pedagogická komunikace Zvláštní případ sociální komunikace. Je zaměřena na výchovně vzdělávací proces, ve kterém si všímá výměny informací mezi přednášejícím a posluchačem (vychovatelem a vychovávaným) při naplňování...
Pedagogická psychologie Aplikovaná psychologická disciplína zabývající se podmínkami, průběhem a výsledky edukativních procesů a jejich působením na účastníky těchto procesů (učitele, žáky, pracovní kolektivy, rodiče a jiné...
Pedagogické inženýrství Mezinárodně vžitý pojem pro systémové projektování a realizaci vzdělávacích postupů respektující rozhodující technická, ekonomická, finanční, ergonomická, sociální a další hlediska a sdružující...
Pedagogické minimum 1.) Požadavek na všechny pracovníky, kteří jakkoliv pracují v oblasti výchovy a vzdělávání. V oblasti vzdělávání dospělých pak především základní požadavek na kvalifikaci lektorů. 2.) Pojem pro...
Pedagogické minimum pro instruktory Vzdělání, které získávají instruktoři středisek praktického vyučování nebo pracovišť praktického vyučování. Předpokladem je vyučení v oboru a předepsaná délka odborné praxe. Pedagogické minimum se...
Pedagogický experiment Pro pedagogický experiment (dle Livečky) je charakteristické, že v něm výzkumník záměrně vyvolává, opakuje a mění studovaný jev nebo proces, vytváří a mění nebo upravuje podmínky jeho průběhu a...
Pedagogika 1.) Věda o výchově a vzdělávání v nejširším slova smyslu a v nejrůznějších kontextech společenské struktury. Název odvozen z řeckého "paidagogos" (výchova chlapců). Bývá definována jako věda o...
Pedagogika dospělých Teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Má svůj význam v případě integrálního pojetí andragogiky, kdy je andragogika definována jako celková péče o člověka. V užším pojetí andragogiky přejímá tato...
Pedagogika práce Nová vědní disciplína usilující o sjednocený pohled na dvě základní oblasti lidské činnosti - práci a učení. V současnosti řeší své místo v systému pedagogických věd (viz pedagogika), problematiku...
Počítače ve vzdělávání dospělých Počítačem podporované učení (angl.: computer assisted learning) Teorie programovaného učení se stala východiskem pro vypracování počítačových vzdělávacích programů aplikovatelných na PC. Počítače ve...
Počítačová gramotnost Soubor schopností, vědomostí, dovedností a návyků umožňující využívat počítače při řešení problémů pracovních a vzdělávacích činností. Počítačová gramotnost zahrnuje vědomosti o možnostech využití...
Podnikové (firemní) vzdělávání Vzdělávací proces organizovaný podnikem. Zahrnuje jak vzdělávání v podniku, tak i vzdělávání mimo podnik či vzdělávání na pracovišti. Jedná se o systematický proces změny pracovního chování, úrovně...
Pojmy v oblasti vzdělávání dospělých Vzhledem k tomu, že v oblasti vzdělávání dospělých neexistuje ucelená teorie, nebylo zatím dosaženo dohody na určitém sjednocení v používání pojmů, proto ani jednoznačně definované pojmy neexistují....
Poradenství (angl.: counselling) Informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu. V oblasti vzdělávání dospělých se jedná především o poradenství k volbě povolání (viz...
Poradenství k volbě povolání Informační a konzultační činnost orientovaná především na: a) poradenství mladým lidem, kteří se rozhodují o své životní a pracovní orientaci, o dalších studijních možnostech nebo o výběru povolání a...
Poradenství v oblasti vzdělávacích možností  V oblasti vzdělávání dospělých nemá systémový charakter. Informace o studijních možnostech na školách je možno získat na školských úřadech nebo na školách samotných, ale není možno hovořit o...
Pozitivní formování člověka Koncepce švýcarského andragoga Heinricha Hanselmanna (spis "Andragogy - Nature, Possibilities and Boundaries of Adult Education" - Skutečnost - povaha, možnosti a hranice vzdělávání dospělých, 1951...
Poznání, poznávání, poznávací proces Psychická operace (proces) - odraz vnějšího i vnitřního světa - získávání informací o sobě a okolním světě, jejich třídění, zpracovávání a uchování ve vědomí. Poznávání je zprostředkováno vnímáním,...
Pozornost  1.) Zaměření (soustředění) duševní činnosti na určitou činnost, děj, objekt. Je charakterizována individuálností (pozornost každého může být upoutávána něčím jiným, jinak, s jinou intenzitou),...
Pracovní sešit, příručka (angl.: workbook) Didakticky zpracovaná textová (literní) učební opora (učební materiál, manuál) užívaná především v distančním vzdělávání. Přináší poznatkové souhrny (bazální text), metodické pokyny...
Pracovníci v distančním vzdělávání Na přípravě a realizaci distančního studijního programu se podílí celá řada specializovaných odborných pracovníků. Při přípravě: manažer (sestavuje projekt vzdělávacího programu, konzultuje jej se...
Pracovník ve vzdělávání dospělých Pojem byl charakterizován na světové konferenci o vzdělávání dospělých v Torontu (1972), kde se konstatovalo, že pracovníkem ve VD je každý pracovník, který na plný nebo částečný úvazek vykonává v...
Praktické vyučování 1.) Nedílná součást výchovy a vzdělávání ve středních školách, odborných učilištích i na vysokých školách; uskutečňuje se v něm spojení výchovy a vzdělávání s praxí, důsledné osvojení příslušných...
Právní výchova Ve vzdělávání dospělých součást občanského vzdělávání, která je zaměřena na vytváření právního vědomí občanů.
Právo na vzdělání Všeobecná deklarace lidských práv (schválená Rezolucí Valného shromáždění OSN 217 III) z 10. prosince 1948) stanovuje v čl. 26: - Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, aspoň v...
Principy ve vzdělávání dospělých Východisko pro: vyjádření působení zákonitostí, vztahů a podmínek v oblasti VD; vytyčení požadavků pro řízení a realizaci VD v souladu s potřebami a cíli; vytyčení politiky a legislativy v...
Priority ve vzdělávání dospělých Cíle a záměry pro vzdělávací soustavu jsou obvykle ve světě formulovány jako národní vzdělávací cíle. V ČR tyto cíle dosud formulovány nebyly, a již vůbec ne pro oblast vzdělávání dospělých. O VD...
Profesní dráha Sled konkrétně vykonávaných profesních činností v průběhu aktivního života člověka. Profesní dráha může vznikat náhodně, nebo je záměrně řízena. Její průběh je ovlivňován řadou faktorů, mezi něž...
Profesní mobilita Pohyb pracovníků v horizontální i vertikální rovině v rámci stejného oboru působnosti, resp. mezi obory v souladu s požadavky trhu práce.
Profesní orientace 1.) Obecně: pracovní zaměření. 2.) Proces, ve kterém jsou zejména mladí lidé zaměřováni volbou povolání na výkon určité profese. Velkou roli zde hraje i poradenství k volbě povolání.
Profesní paměť Speciální zaměření paměti, které se u dospělého utváří a rozvíjí v souvislosti se stálým opakováním úkonů a činností při výkonu povolání. Je základem pro účinnost odborné praxe. Ve vzdělávání...
Program kurzu Přehledový materiál pro potřebu orientace posluchačů, event. pro orgány administrativní či pro účely náborové. Měl by obsahovat: přesný název kurzu, obsah kurzu a jeho strukturu, definování...
Programovaná učebnice Specifický typ učebnice programovaný v souvislosti s teorií programovaného učení. Do učebnice je zabudován program, který řídí postup studujícího. Studující postupuje po krocích, odpovídá na otázky a...
Programované učení Řízené učení. Využití poznatků kybernetiky (především algoritmizace) ve vzdělávacím procesu. Obsah učiva je roztříděn do malých, obsahově ucelených částí umožňujících efektivně optimalizovat...
Programované vyučování Vyučovací metoda, kterou lze optimálně řídit osvojování vědomostí, dovedností a návyků učících se osob přiměřenými dávkami učiva s použitím průběžné zpětné vazby a s respektováním jejich...
Prohlubovací rekvalifikace Specifická část rekvalifikačního vzdělávání, která prohlubuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v dosavadní kvalifikaci, většinou na základě změny právních předpisů.
Prohlubování kvalifikace Součást kvalifikačního vzdělávání. Zdokonalování kvalifikace umožňující podávat vyšší a kvalitnější výkon v rozsahu, který je v relaci s obsahem a rozsahem práce, kterou pracovník vykonává. Realizuje...
Projekční technika viz vizuální prostředky
Projekt vzdělávací akce (angl.: course design) Projekt vzdělávací akce se zpracovává na základě průzkumu potřeb (vzdělávací instituce) nebo analýzy potřeb (podnik). Je užitečné znát (z přihlášek, event. vstupního dotazníku...
Propagace Soustavné a plánovité rozšiřování poznatků a názorů o něčem, event. přesvědčování o správnosti něčeho, doporučování jakékoliv události, akce, jevu, podniku. Dnes často pojem ztotožňován s užším...
Prostupnost vzdělávacího systému  Průchodnost a otevřenost vzdělávacího systému umožňující individuální volbu vzdělávací cesty oborově i výší stupně školy, včetně možností reorientace oborové i reorientace na jiný stupeň a možnosti...
Průběžné vzdělávání 1.) Jedna z forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je dle vyhl. č. 61/1985 Sb. zaměřeno na teoretické a praktické otázky sjednocování výchovně-vzdělávacího působení pedagogických...
Průvodce studiem (studijní rukověť) (angl.: study guide) Instrukčně metodický text, který nabízí studujícímu optimální studijní cestu, orientuje jej ve studijních materiálech a studijních povinnostech. Nabízí návod,...
Přednáška Základní a nejběžnější vzdělávací forma založená na monologických metodách ze strany lektora. Většinou obsahuje: jádro výkladu (základní informace a teze), důkazy (zdůvodnění a zevrubnější popis...
Přetěžování (ve vzdělávání) Nadměrné zatěžování psychiky studenta (posluchače). Důsledkem je demotivace, narušení, event. ztráta sebedůvěry. Dlouhodobější přetěžování vyvolává stresovou situaci (viz stres, viz též hygiena...
Případová studie (angl.: case study) Vzdělávací metoda, která učí rozhodování na zobecněné problémové situaci z minulosti. Situace jsou většinou zpracovávány na základě skutečných událostí. Případy, které simulují...
Příručka Jeden z typů učebnice. Slouží většinou jako doplněk klasických učebnic - podává sumarizované přehledy učiva, informativní přehledy, chronologii dat a událostí. Plní funkci systematizační a informační...
Přístupnost vzdělání Na úrovni základních škol je v ČR zajištěna povinnou školní docházkou, na úrovni středních a vysokých škol (zatím) bezplatným vzděláváním. V oblasti dalšího vzdělávání je problém složitější, protože...
Psychologie učení Zkoumá procesy učení a formuluje jeho zákonitosti. A to jak v obecné poloze, vytvářením modelů a teorií (viz teorie učení), tak i ve vztahu k jedinečnostem - ve vztahu k věku, k předmětu učení, k...
Psychowalkman Mozkový stimulátor pro získání duševní kondice (odstranění únavy, stresu, depresivních nálad a nespavosti), a tím i usnadnění učení. Pracuje na principu audio-binaurálních rytmů (sluchátka) i...
Pygmalion efekt Obrazné označení pro důsledek pozitivního očekávání spojeného s následným jednáním - sebesplňující předpověď. Vzdělavatel usoudí, že ten a ten studující na to má. Následně udělá sám vše pro to, aby...