Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Referát 1.) Určitý odborný úsek vykonávané pracovní činnosti. 2.) Varianta monologické metody, v níž převažuje složka sdělovací. Referování (sdělování) bývá osobní verbální prezentací (přednesením)...
Retrospektivní učení Učení se zpětně, na základě získané zkušenosti (zpětným pohledem). Zatřídění získané zkušenosti do vlastního poznatkového systému. Opakem je učení prospektivní, tedy učení cílevědomé, získávání...
Rozšiřování kvalifikace Speciální druh zvyšování kvalifikace, formování pracovních schopností člověka. Je orientována na získání širší palety znalostí a dovedností v zastávaném oboru (zaměstnání). Zaměřuje se na pochopení a...
Rozšiřující studium  Jedna z forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizuje se na vysokých školách k získání způsobilosti k vyučování dalšího aprobačního předmětu, k oprávnění vyučovat...
Rozum Lidská schopnost pracovat se systémem nabytých vědomostí. K tomu je nezbytné osvojit si takové rozumové operace (viz rozumové schopnosti), jakými jsou myšlení, uvažování. Rozvíjení těchto...
Rozumové schopnosti Schopnost myslet, uvažovat, usuzovat. Intelektové schopnosti - základní předpoklad tvořící základ inteligence. Různí autoři do nich zahrnují různé kombinace schopností. Např. L. L. Thurstone určil...
Rozvoj Ve vzdělávání dospělých ve smyslu: odborná příprava a rozvoj. Připravuje jedince na zvládnutí jeho budoucích šancí bez ohledu na jeho současné zařazení ve společenské dělbě práce. V rámci...
Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) (Human Resources Development - HRD) Antropocentricky orientovaný koncept personálního řízení přípravy člověka jako všestranně vzdělané a harmonicky rozvinuté osobnosti (viz též univerzální pracovník...
Rozvoj osobnosti viz osobnost
Rozvrh hodin Časová konkretizace učebního plánu do období jednoho týdne. Určuje rozsah hodin pro jednotlivé předměty a jejich rozvržení v souladu s možnostmi učitelů a možnostmi prostorovými.