Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Talent driven society Společnost tažená talenty. Jedna z sociologických teorií konce 20. století, která hovoří o talentech jako základu společenského rozvoje ve všech oblastech společenské reality. Proto se hovoří i o...
Technologické laboratoře Učební prostory k provádění podnikového vzdělávání na aktuálně podnikem používaných zařízeních. Propojují výhody vzdělávání na pracovišti a výhody vzdělávání mimo pracoviště. Jde o náročné vzdělávání...
Technologie vzdělávání Komplexní vědecká disciplína zabývající se obecně vyučovacím procesem ve všech druzích vzdělávání. Zabývá se zkoumáním i tvořivou aplikací nejvhodnějších forem, moderních metod, pomůcek a technických...
Tele-teaching Forma učení na dálku a distančního vzdělávání, kdy tutor souběžně řídí několik učících se. Využívá se při tom prostředků hromadné komunikace a především forem videokonference a audiokonference.
Telematika ve vzdělávání Telekomunikační, multimediální a informační technologie, které stále více zasahují do vzdělávacího procesu. Užívá se ve spojení s používáním takových nástrojů, jako jsou audio, video nebo PC...
Televize ve vzdělávání dospělých TV se za určitých okolností může stát didaktickou technikou. Jako taková je do jisté míry univerzálním prostředkem, kterým lze transponovat diafilmy, filmy, průhledné i neprůhledné předlohy atd. Před...
Teorie učení Soubor názorů a idejí, který se snaží vysvětlit princip a podstatu procesu učení, průběh procesu učení a možnosti jeho předvídání a ovlivňování. Protože pro pojem učení neexistuje jednoznačná...
Teorie vzdělávání a výchovy Představuje stejný problém jako pojmy výchova a vzdělávání. V širším pojetí se tedy dá ztotožnit s pedagogikou, při samostatném chápání pojmů je teorií vzdělávání didaktika a teorie výchovy je...
Terénní vzdělávání (angl.: field education) Vzdělávání cílových skupin v místech jejich působení, mimo rámec škol a vzdělávacích zařízení. Jde o specifickou formu osvěty, která má šířit specifické myšlenky, stimulovat...
Transfer učení 1.) Přenos edukační (vzdělávací) informace, jehož podkladem je účelově a logicky uspořádaný soubor vědomostí a dovedností, které se mají pedagogickými prostředky přenést do vědomí účastníků...
Tréninkový přístup ke vzdělávání Vzdělávání, prováděné v podniku ,na základě analýzy skutečných potřeb, zjištění, kde mají zaměstnanci potíže s nekvalitním výkonem, nekvalitní či nebezpečnou prací a stanovení úrovně, které má být...
Trojrozměrný pohled na celoživotní učení Toto pojetí vypracoval profesor univerzity Britské Kolumbie K. Rubenson v roce 1998. Podle tohoto trojrozměrného pohledu má celoživotní učení tři složky: učení v celé délce života (Lifelong) -...