Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Učební (výchovné) prostředky Činitelé, kteří svojí aktivitou napomáhají k dosažení cíle, a faktory, který jsou k tomuto účelu využívány. Rozlišují se tyto kategorie učebních prostředků: Instituce a organizace Formy Metody...
Učební cíle (angl.: educational objectives) Konkrétně formulovaná představa o formě chování studujícího nebo jeho dispozicích k určitému chování (schopnost, dovednost, kvalifikace) získaných díky výuce. Cíle...
Učební plán  Spojení logických částí tematických celků s časovými údaji potřebnými pro uskutečnění vzdělávacích záměrů. Předmětové poznatky se přenesením do učebních osnov a učebních plánů mění na učivo....
Učení online Varianta učení na dálku, při kterém jsou učební obsahy, styk i spolupráce mezi učícím se a vyučujícím z velké části zprostředkovány telekomunikačními sítěmi. Jde zpravidla o Internet, event. Intranet...
Učící se organizace - učící se podnik Komplexní model rozvoje lidských zdrojů, v němž se všichni pracovníci průběžně učí z každodenních zkušeností. Podstatou problému je systém participativního řízení - řízení, na kterém se podílejí...
Učící se společnost Podle některých teoretiků jedno ze základních východisek pří řešení globálních problémů. Obecný trend moderní společnosti, kdy vzdělávání dospělých přestává být izolovaným jevem, ale je pojímáno v...
Udržitelný rozvoj Regulovaný rozvoj, který nejen umožní občanům žít ve zdravém prostředí , ale také postaví hospodářský pokrok do služeb člověka, a to soustavným zvyšováním životní úrovně a kvality života. Cílem je...
Univerzálnost vzdělávání  Tendence především v odborném vzdělávání a přípravě poskytovat rozsáhlejší vzdělanostní základ jako předpoklad širší možnosti uplatnění na trhu práce i jako východisko pro možnost specializace v...
Univerzita Nejstarší typ vysokého školství. Vznik univerzit hluboce poznamenal rozvoj vzdělanosti, včetně vzdělávání dospělých. Nejstaršími univerzitami v Evropě jsou: Bologna (1119), Paříž (1250), Oxford (1168...
Univerzita třetího věku (U3V) Aktivity vysokých škol na pomoc vzdělávání seniorů. Neposkytují ucelené vysokoškolské ani jiné vzdělání. Mohou být jedno- i vícesemestrové s různým odborným zaměřením, přičemž základním předpokladem...