Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Validace Zhodnocení, zhodnocování, prohlášení za platné. Zhodnocení a uznání ekvivalence znalostí, schopností a kompetencí získaných v průběhu zaměstnání (života), event. profesní praxí s výkonovým standardem...
Validita Někdy též valence. 1.) Přiměřenost dat získaných výzkumem, ověření, prokázání jejich platnosti (nakolik zjišťují to, co mělo být zjišťováno). 2.) Vhodnost použití výzkumných technik pro zjišťovaný (...
Verbální komunikace Dorozumívání (výměna informací) mezi lidmi prostřednictvím slovního projevu. Verbální komunikace je běžná v pedagogické praxi a je základním komunikačním prostředkem v interakci lektor - posluchač....
Virtuální univerzita Škola, vzdělávací zařízení. Fiktivní, reálně neexistující. Vzdělávání ve vzdělávací instituci, která existuje pouze prostřednictvím Internetu. Jedná se o aktivní formu distančního vzdělávání poslední...
Všeobecné vzdělání Legislativně nespecifikovaný pojem pro všestranné vzdělávání poskytující nezbytný vzdělanostní základ. Svým naplňováním plní i funkci socializační, akulturalizační a personalizační. Jeho cílem je...
Výběr pracovníků pro další vzdělávání Jedna z etap přípravy učebního procesu (viz vyučovací proces). Je nezbytná k dodržení zásady přiměřenosti - zajištění toho, aby úroveň školení odpovídala úrovni účastníků. Příliš náročné školení či...
Výcvik V podstatě nový pojem, který byl vyvolán ve vzdělávání dospělých vlivem širokého uplatňování specifických metod zaměřených na praktické osvojování dovedností. Byl inspirován anglickým pojmem "...
Výchova (něm.: Erziehung) 1.) Záměrná, cílevědomá soustava činností, proces zaměřený k relativně trvalému utváření osobnosti člověka (formování jeho základních osobnostních znaků: názorů, přesvědčení,...
Výklad 1.) V teorii poznání: převedení výpovědi na zákonitosti. 2.) Metoda souvislého předávání informací, vysvětlování pojmů nebo ucelených částí učiva. Zahrnuje řadu vysvětlování a osvojení nových...
Vyučovací jednotka Ve většině případů se za vyučovací jednotku považuje vyučovací hodina, která trvá obvykle 45 - 50 minut. Kratší doba dělí přednášenou (předávanou) učební látku na příliš členěné sekvence, doba delší...
Vyučovací principy Zásady, při jejichž respektování lze dosáhnout optimální efektivnosti vyučovacího procesu. K základním vyučovacím principům patří tyto zásady (řazení je abecední, nikoliv podle významnosti): zásada...
Vyučovací proces Učební proces, vyučování. (angl.: instruction, něm. Unterrichtung) 1.) Soustavná, cílevědomá a plánovitá činnost pedagoga (učitele, lektora), jeho jednotlivé aktivity a projevy chování, kterými...
Výuka dospělých 1.) Synonymum pojmu vyučování (viz vyučovací proces). 2. Vzdělávací proces zahrnující kromě bezprostředního vyučování i cíle, obsah, prostředky a výsledky výuky. Je jednotou vyučování jako řídící...
Výukový (studijní) balík Soubor studijních materiálů vztahujících se ke konkrétnímu programu, kurzu nebo modulu. Vzdělávací instituce pomocí těchto balíků obsahujících různé studijní opory "dávkuje" studujícím penzum...
Vzděla(va)telnost dospělých Schopnost učení dospělých (docilita). Míra dispozic dospělého zapojit se aktivně do vzdělávacího procesu. Podle výzkumů se vzdělavatelnost s věkem neztrácí, pouze modifikuje a strukturně mění....
Vzdělání 1.) Soustava vědeckých a technických vědomostí (viz znalosti), intelektuálních a praktických dovedností, utvoření morálních rysů a osobitých zájmů. Je výsledkem procesů zaměřených na utváření...
Vzdělávací akce Forma (konkrétní podoba) promyšleného, plánovitého a organizovaného vzdělávacího působení jednotlivců, skupin nebo institucí, jehož cílem je předávání edukační informace (vědomostí, dovedností,...
Vzdělávací cesta (dráha) Průchod jedince různými druhy a stupni škol dle vlastní potřeby, volby, možností a rozhodnutí.
Vzdělávací cíle (angl.: aims) Myšlenková anticipace obecných výsledků vzdělávacích aktivit. Výpověď o tom, čeho chce učitel (lektor) dosáhnout. Vzhledem ke složitosti vzdělávacího procesu a problémovosti jeho...
Vzdělávací politika Politika, která zahrnuje principy, priority a metody rozhodování vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělávání. Toto rozhodování se týká stanovení strategických záměrů rozvoje...
Vzdělávací poptávka Jednostranný projev vůle jednotlivce kultivovat vzděláváním svoji osobnost, vznikající na základě vzdělávací potřeby. Platí zde základní vztahy mezi nabídkou a poptávkou projevující se ve školách...
Vzdělávací potřeby Vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) nebo...
Vzdělávací proces ve VD 1.) Obecně: vzdělávání dospělé populace zahrnující veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání a vzdělávání...
Vzdělávací program Organizovaný sled vzdělávacích akcí. Přípravu vzdělávacího programu lze členit do následujících kroků: Analýza potřeb organizace / jednotlivců Formulování cílů Zpracování návrhu vzdělávacího...
Vzdělávací projekt Základní pedagogický dokument zpracovávaný při přípravě vzdělávací akce. Zahrnuje komplexní informace o vzdělávací akci, o její organizaci a řízení, cílech a obsahu. Projekty můžeme členit na...
Vzdělávací soustava Obecně uspořádání prvků, jevů nebo činností do jednotného celku. Nesprávně se pojem zaměňuje s pojmem systém. Systém má své zákonitosti a soustava se může stát systémem pouze při jejich dodržení....
Vzdělávací standardy Definování úrovně znalostí (včetně jejich pochopení a schopnosti aplikace) a dovedností nutných pro zvládnutí určitého předmětu, ročníku, stupně školy; obligatorní požadavek na povinné zvládnutí...
Vzdělávací subjekty vzdělávání dospělých Instituce, zařízení, organizace. Je možno je charakterizovat jednotně pouze společným cílem činnosti - vzděláváním. Jinak jde o soubor velice různorodý, pluralitní, diferencovaný. Mohou být ziskové i...
Vzdělávací systém Systém institucionálně organizovaných i individuálních (sebevzdělávacích) vzdělávacích aktivit, které nahrazují, doplňují, rozšiřují, inovují, mění nebo jinak obohacují počáteční vzdělání dospělých...
Vzdělávací systémy Pojmy užívané v zahraniční literatuře: nezávislé studium (angl.: independent study) Pojem široký a používaný v různých významech. V americké literatuře ve smyslu samostudia (samouk =...
Vzdělávání (angl.: education, něm.: Bildung) 1.) Proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních a praktických...
Vzdělávání dospělých (angl.: adult education, něm.: Erwachsenenbildung) 1.) Vzdělávací proces. Vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako...
Vzdělávání dospělých v Evropě Celková generalizace není možná, protože systémy vzdělávání dospělých ve vyspělých evropských zemích se liší. S jistým zobecněním je lze charakterizovat především tím, že vzdělávání dospělých je...
Vzdělávání jako investice Pracovní síla je dnes brána na úrovni ostatních výrobních zdrojů - jako lidské zdroje. Stejně jako je nutné investovat do ostatních zdrojů (materiálních, strojů, budov, zařízení), je nezbytné...
Vzdělávání manažerů Forma dalšího vzdělávání pro specifickou skupinu pracovníků, která může rozhodujícím způsobem ovlivnit úroveň, konkurenceschopnost a rozvoj firmy. Jedná se o skupinu pracovníků, která musí ovládat...
Vzdělávání mimo podnik Podnikové vzdělávání zabezpečované a pořádané mimo vlastní organizaci. Je nejběžnější u malých organizací, u větších při výchově a vzdělávání různých specialistů a manažerů, event. jako studium při...
Vzdělávání mimo pracoviště Mimo pracovní proces. Pojem velice široký, zahrnující jak vzdělávání v podniku, tak i vzdělávání mimo podnik - na rozdíl od vzdělávání na pracovišti (v pracovním procesu).
Vzdělávání na pracovišti V pracovním procesu. Vzdělávání přímo v pracovním procesu, kdy si pracovník osvojuje svůj podíl práce v organizaci přímo na svém pracovišti, event. i na dalších pracovištích, která mají...
Vzdělávání seniorů Vzdělávání občanů v důchodovém věku. Ve světě je realizováno v různých formách: buď jako samostatná instituce nebo jako začleňování seniorů do normálního vzdělávacího systému. V ČR se ustálilo jako...
Vzdělávání v podniku (organizaci) (angl.: in-company training) Zahrnuje vzdělávací aktivity realizované přímo v podnicích (organizacích). Toto vzdělávání může mít podobu aktivit "vzdělávání na pracovišti" nebo "vzdělávání mimo...
Vzdelávanie dospelých Odborný časopis pro vzdělávání dospělých, který od roku 1996 vydává Asociácia inštitucií vzdelávania dospelých ve Slovenské republice.