Andragogický slovník

Array

Termínikona řazení Definice (náhled)
Zájmové vzdělávání Také socio-kulturní vzdělávání. Spolu s dalším profesním vzděláváním a občanským vzděláváním je součástí dalšího vzdělávání. Vytváří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejích zájmů...
Základní didaktické pojmy (grafický přehled): učební cíl obsah vzdělávací prostředky hmotné nehmotné formy metody
Základní vzdělávání dospělých 1.) (angl.: adult basic education - ABE) Kurzy zaměřené na odstranění negramotnosti, včetně negramotnosti funkční (viz funkční gramotnost). Patří sem i různé sociální programy, programy k občanské...
Zaměstnanecká rekvalifikace Rekvalifikace prováděná zaměstnavateli v zájmu dalšího pracovního uplatnění jejich zaměstnanců. Uskutečňuje se na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, koná se v...
Zaškolení Součást kvalifikačního vzdělávání. Vzdělávací forma, jejímž cílem je příprava pracovníků k výkonu technologicky jednoduchého povolání s používáním jednoduchých pomůcek a nástrojů vyžadujících...
Zaučení Součást kvalifikačního vzdělávání. Vzdělávací forma, ve které absolvent získá základní vědomosti a dovednosti k vykonávání určité činnosti, především v dělnických profesích. Může být součástí...
Zjišťování vzdělávacích potřeb Efektivní vzdělávání lidských zdrojů musí vycházet z reálných vzdělávacích potřeb, které jsou předpokladem a výchozí fází pro tvorbu adekvátních vzdělávacích programů. Při zjišťování potřeb je účelné...
Zkouška, zkoušení (examinace) Diagnostika, kterou se ověřuje kvalita, rozsah, stupeň zvládnutí a schopnost aplikace vzdělávacího obsahu. Cíle zkoušek (zkoušení): zjistit rozsah a kvalitu osvojených vědomostí, znalostí a...
Zkušenost - empirie 1.) Proces získávání poznatků o okolním světě prostřednictvím smyslů (i mimosmyslově - prožitky), sociálním stykem a praktickou činností. 2.) Výsledek procesu - souhrn prožitků a poznatků, které...
Zkušenostní učení Koncepce učebního procesu (viz vyučovací proces), která proti klasickému pojetí zvýrazňuje aktivní roli dospělého jedince. Cílem není pouhé osvojení si vědomostí a dovedností, ale především přenesení...
Znaky efektivnosti vzdělávacího procesu Schopnost se učit (naučit) je charakterizována pěti základními znaky, které charakterizují efektivnost studijního procesu. Patří k nim: kapacita vzdělavatelnosti, obtížnost (lehkost) učení, motivace...
Zvyšování kvalifikace Součást kvalifikačního vzdělávání. Zvyšování kvalifikace je zdokonalováním kvalifikace nad rozsah a obsah práce, která je pracovníkem dosud vykonávána. Může být iniciováno ambicemi pracovníka nebo...