Algoritmus

1.) Posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení daného typu úloh. Předpis pro pořadí úkonů, nutných pro vyřešení daného úkolu nebo dosažení určitého cíle. Např. rozhodovací algoritmus sestává z těchto kroků:

a) seznámení s rozhodovací situací,

b) výběr a popis možných řešení (variant),

c) výběr a popis rozhodovacích hledisek (kritérií),

d) posouzení jednotlivých variant,

e) rozhodnutí.

2.) Výukový a. - postup činností učitele i žáka, nutných k zvládnutí určitých vědomostí či dovedností.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník