Andragogika

(z řeckého aner, andros - muž a ago - vésti)

1.) Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací (viz), socializací (viz) a enkulturací (viz). V oblasti výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé populace, jakož i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám. Na obsah pojmu i obsah andragogiky jako vědecké discipliny, nejsou dosud názory sjednoceny. A. bývá většinou chápána jako synonymum pojmu vzdělávání dospělých, ev. jako věda o vzdělávání dospělých. Řidčeji (Hanselmannova sociální andragogika, holandské pojetí jako teorie a praxe jednání lidí (pochopitelně s terminologickými důsledky) nebo olomoucké pojetí integrální andragogiky jako teorie a praxe vedení lidí a péče o ně) v širším pojetí, v němž vzdělávání dospělých je pouze jedním aspektem. Z hlediska pochopení místa andragogiky v systému věd i jejího působení v životě společnosti je její rozdělení na andragogiku a teorii dospělých, jako specifickou aplikovanou (prakticko-normativní) disciplínu, přestože toto členění odstraní řadu nesrovnalostí, nejen pojmových. Vědě nepřísluší dávat návody; věda popisuje skutečnost, vykládá její jevy a začleňuje je do vědních systémů. Andragogika je vědou reálnou, protože se zabývá výkladem a popisem zcela konkrétní a existující sociální, empirické, zkušenostní skutečnosti - jejím pozorováním, identifikací, popisem, experimentální šetřením a teoretickým vysvětlením jevů. Posláním andragogiky jako vědní disciplíny je tudíž snaha dopracovat se hlubšího, objektivního, verifikovaného poznání antropogenetických a sociogenetických procesů a jim odpovídajících společenských jevů, pozitivně formujících (animujících) osobnostní kompetence dospělého člověka. V tom je i její předmět. K základním motivům, které hovoří pro částečné osamostatnění teorii vzdělávání dospělých jako samostatné aplikované andragogické disciplíny je nejen větší schůdnost pojmová a nejen poslání vědy jako takové, ale i přístup k vytváření vědy. Andragogika jako každá společenská teoretická věda je vytvářena spekulativně, její popis a výklad empirické skutečnosti vychází z existujících vědeckých poznatků, především filozoficko-antropologických, které jsou jakoby na andragogiku "posazeny shora" a v rámci nich se hledá smysl a podstata vědy i předmětu jejího zkoumání.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník