Autorizace

Obecně: Souhlas autora (nebo nositele autorských práv), ke zveřejnění díla (článku, rozhovoru, publikace, výzkumné zprávy, hudebního díla atp.) Autorizované vydání - vydání díla se souhlasem autora. Ve vzdělávání dospělých: přenos autorských práv na vzdělávací projekt na jiný subjekt, jeho pověření k poskytování stejných služeb, jaké poskytuje původní vzdělávací organizace. Autorská organizace tím zaručuje kompetentnost subjektu, který přenesenou činnost vykonává.

Autor: 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Návrat zpět: 
Andragogický slovník