Andragogický slovník

Andragogický slovník je doplněnou a rozšířenou elektronickou verzí knihy PhDr. Zdeňka Palána, Ph.D. "Lidské zdroje - Výkladový slovník" (Academia, 2002), pokud není u jednotlivých termínů uveden jiný autor či zdroj. Slovník je možné procházet abecedně podle počátečního písmene termínu (viz nabídku abecedy) nebo zadáním hledaného výrazu do vyhledávacího pole.

Slovník v současnosti obsahuje 649 publikovaných termínů.

# (4) | A (156) | B (153) | C (52) | Č (4) | D (160) | E (121) | F (34) | G (14) | H (17) | Ch (7) | I (60) | J (6) | K (48) | L (27) | M (79) | N (223) | O (64) | P (100) | R (11) | Ř (5) | S (61) | Š (3) | T (39) | U (15) | V (42) | W (18) | Z (52) | и (1) | с (2)
Termínikona řazení Definice (náhled)
Autorské právo (angl.: copyright) Výhradní právo autorů původních spisů nebo uměleckých děl prodávat nebo jakýmkoliv způsobem šířit nebo reprodukovat svá díla po celý život. Toto právo pak na dalších 50 let...
Autorizace Obecně: Souhlas autora (nebo nositele autorských práv), ke zveřejnění díla (článku, rozhovoru, publikace, výzkumné zprávy, hudebního díla atp.) Autorizované vydání - vydání díla se souhlasem autora....
Autokorekce Opravování sama sebe při učení. V DiV - součást textových opor - otázky, pomocí kterých si studující ověřuje správnost naučené části textu. Často mívají formu autokorektivních cvičení, kdy studující...
Autoevaluace viz evaluace
Autodidakce viz sebevzdělávání
Auditivní prostředky Didaktické prostředky (viz), které mohou zprostředkovat příjem informací sluchem. Podle typu záznamu je dělíme na mechanické (gramofonová deska), elektromechanické (magnetofonový pásek), světelné (...
Audit 1.) Nezávislé ověřování dodržování právních a etických zásad v různých společenských a podnikatelských činnostech (vč. jejich efektivity), ev. posouzení kvality studijního programu nebo celé...
Audiovizuální prostředky Didaktické prostředky (viz) - audiovizuální technika - pomůcky a technická zařízení (akusticko-optická), umožňující záznam, uchovávání, předávání a tím i příjem informací zrakem a sluchem současně (...
AU3V Asociace univerzit třetího věku - Nevýdělečná zájmová organizace, která sdružuje vysoké školy a fakulty vysokých škol, které organizují pro seniory Univerzity třetího věku (viz). Přidruženým členem...
Atestace 1.) Písemné zhodnocení (potvrzení, osvědčení, atest) způsobilosti k provozu výrobku, budovy, stroje, zařízení. 2.) Ověřování způsobilosti pro výkon vysoce kvalifikovaných profesí. Např. v ČR platí od...
Assessment Centre viz hodnotící centra
Asistování také asistence (angl: understudy assignments) 1.) Přidělení k zácviku - metoda vzdělávání na pracovišti (viz), při níž potenciální nástupce na vyšší pracovní místo se učí od současného držitele...
Asertivita Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje názory, zájmy a postoje...
Aplikovaný výzkum Praktický výzkum, zaměřený na zkoumání jevů praktického života. Jde většinou o aplikaci (viz) poznatků tzv. základního výzkumu.
Aplikace Přenesení poznatků (zkušeností, dovedností, metod, zásad) z jedné oblasti do oblasti jiné.
Apercepce Osvojování a zařazování nových informací do vlastního, již osvojeného poznatkového systému.
Antologie Sborník vybraných prací od různých autorů, většinou s jednotícím tématickým zaměřením (obsahovým, časovým, autorským apod.)
Anticipace Předjímání určitých jevů a procesů, předvídání, očekávání určité situace (určitého děje), které nastanou v budoucnu.
Anotace Stručná zpráva (popis, výtah) o obsahu knihy, studie, článku.
Animace 1.) Metoda výchovné práce s dospělými (především s dospívajícími a problémovými skupinami - viz), založená na pozitivní motivaci, pozitivním vedení a povzbuzování při jejich hledání životní a...
Androdidaktika Andragogická disciplina - teorie výuky (vyučování) dospělých. Předmětem a. jsou cíle (viz), obsah (viz), metody (viz) a organizační formy (viz), používané ve vzdělávání dospělých. Protože obecnými...
Andragogika (z řeckého aner, andros - muž a ago - vésti) 1.) Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její...
Andragogická psychologie Hraniční vědní disciplina mezi andragogikou a psychologií (aplikovaná psychologická disciplina), která se zabývá zákonitostmi, které se prosazují v průběhu edukačního procesu a působí na jeho...
Analýza vzdělávacích potřeb Proces získávání a rozbor informací, které jsou nezbytné pro určení parametrů podnikového vzdělávání (viz též zjišťování vzdělávacích potřeb). Zjišťování rozdílu mezi současným stavem výkonu...
Analýza vývojových trendů Určení rozhodujících ukazatelů, které nejvíce ovlivní kvalifikační strukturu pracovníků organizace. Zahrnuje se již do výsledků analýzy pracovních míst a do plánování vzdělávacích potřeb. Z hlediska...
Analýza úrovně pracovníků podniku Porovnáním a zkoumání individuálních charakteristik s požadavky práce. Odhaluje potřeby vzdělávání u jednotlivých pracovníků. Tyto potřeby jsou základem pro koncipování vzdělávacího procesu a...
Analýza obsahová Analytická metoda, která slouží k porovnávání různých obsahů v textech, proslovech a jiných projevech (témat, klíčových slov, názorů atp.).
Analýza (řec.: analysis - rozbor, uvolnění) Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou, se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jeho jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a...
Analfabet viz alfabetizace
Ampakiny Farmakologický přípravek, podporující lidskou paměť a to v každém věku. Vzhledem k dosti radikálnímu zásahu do integrity člověka je jejich používání i otázkou etickoprávní (zatím nevyřešenou) (viz...
Amnézie Porucha paměti - neschopnost reprodukovat paměťový materiál; disociativní amnézie - částečná nebo úplná ztráta paměti, většinou způsobená traumatizující událostí nebo organickou mozkovou poruchou.
AMBI Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking - nizozemský vzdělávací a zkušební systém pro oblast informatiky, informačních technologií a metod projektování, organizace a...
Alternační vzdělávání Profesní příprava, jejíž jedna část probíhá ve školách a druhá část v podnicích. Od osmdesátých let se tato forma rozšířila především ve Francii. Vycházelo se z poznatků pedagogické psychologie;...
Alokace Umístění, rozmístění - většinou ve smyslu optimalizace umístění zdrojů: výrobních, finančních, zaměstnaneckých (lidských) apod. Pojem realokace se užívá při rozmisťování, ke kterému dochází následkem...
ALICE Adult Learning Information Centre Europe - Evropské informační centrum pro vzdělávání dospělých - pracuje při VCVO (Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling) - je evropskou databází VD, je orientované...
Algoritmus 1.) Posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení daného typu úloh. Předpis pro pořadí úkonů, nutných pro vyřešení daného úkolu nebo dosažení určitého cíle. Např. rozhodovací...
Alfabetizace (gramotnost) 1.) Odstraňování negramotnosti, analfabetismu (neznalosti čtení, psaní a základních početních úkonů). Výuka negramotných osob v základních znalostech čtení, psaní a počítání. 2.)...
Aktualizace učiva Pohotové, aktuální uplatňování a zahrnování nových poznatků vědy a techniky, aktuálních událostí politických, kulturních a sociálních do probíraného učiva. Uplatnění téhož při novém vydání učebnice (...
Aktivní učení Vytvoření prostředí maximální spolupráce v interakci učitel - žák (viz), oboustranné participace a aktivního způsobu řešení problémů, spojených s vyučováním ze strany vyučujícího i studujícího....
Aktivní naslouchání Soustředěné vnímání mluveného slova s cílem pochopit obsah v plném rozsahu jeho prezentace a s participativním (viz) přístupem k řečníkovi.
Aktivizace posluchačů Didaktická činnost lektora (učitele), kterou podněcuje posluchače k maximálnímu úsilí a aktivitě; proces, jehož cílem je dosažení participace při plnění vzdělávacích (učebních) cílů.
Aktivizace Vybuzení k připravenosti (smyslové, hormonální, žlázové, svalové) k určité činnosti.
Aktivita 1.) Činnost jednotlivců nebo skupin i živých organismů. 2.) Chování, jednání nebo činnost, zaměřené (vědomě i nevědomě) k cíli, které je většinou reakcí na vnější podnět. 3.) Cílově zaměřený projev...
Akreditace (angl.: accreditation) Ověření způsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsťující v rozhodnutí, jímž se určitému vzdělávacímu programu nebo vzdělávací organizaci (instituci) vyjadřuje oficiální...
Akcelerace Zrychlení, zrychlování; urychlení vývoje (duševního vyspívání, růstu, tělesného vývoje a biologického zrání); často i předčasné objevení známek zralosti určité funkce ve srovnání s normami; a....
Akce Jeana Moneta Podpůrný program EU pro studium evropské integrace v rámci postgraduálního výzkumu a výuky; zejména cestou zřizování kateder evropských studií, pořádání evropských studijních akcí, zpracovávání...
Akce Činnost zaměřená na dosažení určitého cíle.
Akademie Pojem označující celou řadu zcela nesourodých významů (např. Akademie věd, Tělovýchovná akademie, Lidová akademie, Akademie Jana Amose Komenského, Akademie muzických umění, Akademie výtvarných umění...
Akademické vzdělání Synonymum pojmů univerzitní vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání.
AIVD ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky zahájila činnost ustavující valnou hromadou, která se konala dne 18.12.1990. AIVD je občanské sdružení, s těmito hlavními úkoly: a) hájit zájmy...
AIUTA Association Internationale des Universités du Troisieme Age - Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku (viz U3V). Administrativním sídlem je Univerzita sociálních věd v Toulouse (Francie). AIUTA...
Aha-efekt Individuální prožitková metoda odkrývání příčinné souvislosti jevů a situací. Je velmi významný při tréninkovém přístupu ke vzdělávání a vzniká především u takových metod, jako jsou simulace, hraní...
Agogika Obecná teorie výchovy; jejím předmětem je výchova v její podstatě, všeobecně platné zásady v celoživotním pojetí. Zahrnuje tudíž pedagogiku (viz), andragogiku (viz) a gerontagogiku (viz). Vychází z...
AECS Association European Correspondence Schools - Evropská asociace korespondenčních škol byla založena v roce 1985 jako nástupce EHSC (viz dějiny distančního vzdělávání).
Administrátor DiV Odborně vyškolený pracovník pro organizaci a logistiku distančního vzdělávání. Vede evidenci autorů studijních materiálů, tutorů (konzultantů), evidenci studujících (s nimiž v organizačních...
Adicionální vzdělávání viz doplňkové vzdělávání
Adaptační proces 1.) Proces, ve kterém se jedinec svojí aktivitou přizpůsobuje proměnlivému sociálnímu prostředí (okolí, sociální situaci), jeho snaha, se kterou se s tímto okolím vyrovnává. Restrukturalizací...
Adaptace Též asimilace. 1.) Přizpůsobení se prostředí. Proces interakce jedince s prostředím, ve kterém se jedinec vyrovnává se změnami okolí (sociálního prostředí) a přizpůsobuje se mu - včleňuje se do něho...
Adaptabilita Schopnost adaptace - přizpůsobivosti. Představuje soubor schopností, které usnadňují snazší aktivní přizpůsobení osobnosti prostředí, především sociálnímu (mezilidským vztahům a vazbám ve škole,...
ACCEL model Vzdělávací model pro interaktivní distanční studium s podporou IT, který se opírá o pět základních pilířů: Activity (aktivita - vyžaduje od studentů přemýšlivý a aktivní přístup); Co-operation (...
Abstrakt Zkrácená verze úplného textu uvedením základních tezí.
Abstrakce (lat. abstrahere - odtáhnout) Postup k získání abstraktních pojmů; výsledek tohoto postupu. Abstrahování - odhlížení od zvláštností a pojímání pouze toho, co u všech předmětů můžeme určit jako...
Absolvent 1.) Osoba, která splnila podmínky pro ukončení určitého vzdělávacího procesu (uceleného studia, kursu, programu) a obdržela certifikát (viz), diplom (viz), vysvědčení (viz), osvědčení (viz) nebo...
Absolutorium viz absolvent
Abiturient Pojem, který se dnes užívá pouze výjimečně a většinou bývá nahrazen pojmem absolvent (viz). Vznikl z latinského abitus - odchod.