PhDr Ing Petr Krohe

Profil uživatele

Studium:

 

 • Zahájeno šestisemestrové studium fotografie
 • Studium oboru Muzikoterapie na UP Olomouc
 • Rigorózní zkouška na UK Praha (Téma práce: Analýza vzdělávacích potřeb pomocí kvalitativních výzkumných metod)
 • 1997-1998 dvouleté postgraduální studium psychosociálních věd na UK Praha
 • 1990 -1995 pětileté studium TF UP Olomouc
 • 1983 - 1988 pětileté studium VUT FAST Brno, obor Konstrukce a dopravní stavby.

 

Odborná praxe:

 

 • od r. 2009 vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity Brno - Muzikoterapie
 • Od 1.10.2004 do 30.9. 2007 asistent na UP Olomouc (manažerské techniky, kvalitativní sociologické výzkumy, mediace)
 • Od r. 1997 lektorská činnost.
 • Externí vyučující na Sociálně zdravotní fakultě OU (vyjednávání, argumentace, mediace, manažerské dovednosti)
 • Externí vyučující na Právnické fakultě MU Brno (argumentace, mediace)
 • Externí vyučující na Slezské univerzitě Opava – Matematický ústav (vyjednávání a řešení konfliktů, prezentace, psychologie krizových situací)
 • Od šk. roku 2000/2001 externí vyučující na Vysoké škole podnikání, a.s. v Ostravě.
 • Od šk. roku 1996/97 do r. 2000 odborný asistent na Slezké univerzitě v Opavě (výuka předmětů „základy profesní etiky“, „teorie argumentace“ a „psychologie jednání, komunikace a rétorika“, „mediace“).
 • Od šk. roku 1990/92 středoškolský učitel.
 • 1988-89 Statik a projektant v podniku DRUPOS Ostrava

 

 

Další odborné aktivity:

 

 • 2009 Absolvování studia fonoforézy a kineziologie u Inge Schubert (SRN)
 • 2008 Studium kineziologie metodou One Brain u Ing. Zdeňky Jordánové
 • Projekt certifikace lektorů 2008, ve spolupráci s NVF a Bankovním institutem – lektor, zkoušející
 • Realizace sociologického výzkumu pro komunitní plánování v Rožnově pod Radhoštěm v r. 2007
 • Odborná garance sociologického výzkumu komunitního plánování v r. 2006  pro Centrum pro komunitní plánování Střední Morava.
 • Realizace výzkumu s názvem „Analýza sociálních služeb – poskytovatelů a uživatelů“ v rámci komunitního plánování na území statutárního města Opava.
 • Spoluúčast na projektu CZ 04.3.07/3.2.01.2/2100 Inovační centrum dalšího profesního vzdělávání na pozici Expert – sociolog ( s náplní řízení a koordinace výzkumného projektu). Výzkum je realizován pro Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR.  
 • Spoluřešitel výzkumné analýzy pro EUROPEA CENTRE FOR THE DEVELOPMED VOCATIONAL TRAINING (CEDEFOP) organizovaný Národním ústavem odborného vzdělávání a UK Praha. Pro oblast 6.2 Výkon lektorského povolání v ČR.
 • Řešitel grantu CMTF UP Olomouc č. P4/05 s názvem „Analýza komunikačního prostoru“.
 • Spoluřešitel grantového projektu GAČR č. 407/02/0533 s názvem „Právní postoje a hodnotové orientace deliktních žen se zřetelem na mladistvé ženy a ženy rómského původu.“ Odpovědnost za výzkumnou kvalitativní analýzu a vyhodnocení rozhovorů.
 • Řešitel projektu FRVŠ v roce 2000 - zakládání mediačních center
 • Řešitel sociologického výzkumu v rámci projektu PHARE RLZ fondu č.CZ10.02.03 („Kvalitativní průzkum postojů k nezaměstnanosti v regionu Severní Čechy“)
 • Trenérský certifikát na  OutDoor TeamTraining®
 • Zakládající člen  Asociace mediátorů ČR.
 • Absolvování kurzu „Metody a techniky vzdělávání“ pod vedením J.C. Roose (Holandsko) při Fondu pomoci místní správě ČR.
 • Získání certifikátu pro výuku mediace na vysokých školách v r. 1998 pod vedením prof. Ch. Wigginse (Partners for democratic change, Bratislava)
 • Absolvování kurzu komunikace a mediace v r. 1997 (Centrum dohody, Praha)
 • V letním semestru 1997 jsem společně s Prof. Jindrou Tichou spolupracoval na projektu NOVICIUS, který organizuje Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně a Civic Education Project. Ukončeno v r. 1999 stáží v Anglii (Newbold College, Bracknell 23.9 – 20.10. 1999)
 • 1996/97 výcvik a výuka v logoterapii pod vedením PhDr. Zemánkové ve spolupráci s jihoněmeckým institutem pro logoterapii v Mnichově, v rozsahu čtyř semestrů.
 • Sociodemografická studie pro město Šternberk 2011
 • Sociodemografická studie pro město Bystřice pod hostýnem 2010
 • Manažerské dovednosti Matematický ústav  Slezská univerzita, Opava 2008
 • Metodologie výzkumu inovačního potenciálu vzdělávacích organizací. Andragogika, 4/2006 s. 3-4 Praha 2006, ISSN 1211-6378
 • Cvičebnice manažerských technik. Olomouc : UP Olomouc, 2006 ISBN 80-244-1275-6
 • Andragogický výzkum a kvalitativní metody. 1. vyd. Praha : Akademie J.A.Komenského, 2006 ISBN :  80-86723-17-8
 • Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogických pohledech. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, edice andragogika, 1. vyd. ISBN 80-86861-04-X
 • Ženská delikvence. Teoreticko empirická studie problematiky právních postojů a hodnotové orientace deliktních žen. Brno : MU, 2004
 • Komunikační dovednosti. První vydání Ostrava : CIT OU, 2003 ISBN 80-7042-287-4
 • Výzkum postojů nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností v regionu Severozápad k problematice dalšího vzdělávání. Brno, ECON publishing, 2002 ISBN 80-86433-18-8
 • Legitimita a životní styl. (Sborník příspěvků Masarykovy české sociol. společnosti s. 147-151)
 • Vyjednávání a mediace. Personál 2000, roč. VI. č. 6 s. 13-16
 • Konsilience. Jednota vědění. (recenze) Personál 2000, roč. VI. č. 5 s. 11
 • Jak se chováme v konfliktu. Personál 2000, roč. VI. č. 5 s. 9-11
 • Úvod do teorie masové komunikace (recenze) Svět televize. č. 1 /2000 s. 106-112 ISSN 0862-6227
 • Vývoj konfliktu. Personál 2000, roč. VI. č. 4 s. 9-11
 • Komunikační pasti. Personál 2000, roč. VI. č.4 s. 11
 • Konflikt a jeho řešení. Personál 2000, roč. VI. č. 3 s. 9-11
 • Pragmatika lidské komunikace. (recenze) Personál 2000, roč. VI. č. 3 s. 11
 • Ubavit se k smrti – veřejná komunikace ve věku zábavy (recenze) Svět televize. č. 1 /2000 s. 103-105. ISSN 0862-6227
 • Češi o Polácích (tržnice jako prostor pro interkulturní setkání) In: Opolské a Opavské Slezsko ve směru evropských standardů.

Sborník referátů z polsko-české konference konané ve dnech 25. – 26. 11. 1999 na Ústavu společenských věd Opolské univerzity. Opava , Ústav společenských věd FPF SU Opava, 2000 s. 211-218

ISBN 80-7248-055-3

 • Komunikace pro třetí tisíciletí. Personál 2000, roč. VI. č. 3 s. 9
 • Morální dilemata České společnosti, přednáška na konferenci „Osudy České spol. 1918 - 1998“ , Praha ČSAV 19. -20. 2. 1998.
 • Autorita v současném etickém diskurzu. In: Zborník referátov z  vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1998,  ISBN 80-8872258-6
 • Etické problémy řešení sociálně patologických jevů - přenáška ve sborníku konference sekce sociální patologie MČSS na téma „Možnosti a meze sociálního inženýrství v oblasti sociálně patologických jevů“ /24 - 26. 4. 1997/.
 • Diplomové a ostatní písemné práce studentů. 1. vyd.  Opava  : SU - skriptum 1997.
fotografie uživatele Anonym